print

Študijski program Medkulturno posredovanje: smer angleščina-slovenščina izvaja Oddelek za uporabno jezikoslovje v sodelovanju z Oddelkom za slovenistiko.


Osnovni podatki

Vrsta programa: enopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naziv: diplomirani/a mediator/ka jezikov in kultur
Trajanje študija: tri leta (šest semestrov)
Število kreditnih točk: 180 ECTS (60 na letnik)
Način študija: redni študij

Opis programa

Študijski program je v prvi vrsti namenjen usposabljanju za prevajanje iz angleščine v slovenščino in obratno, omogoča pa tudi usvajanje dodatnega tujega jezika (ali celo dveh dodatnih tujih jezikov). Ob pridobljenem znanju iz književnosti in kulturnega konteksta obeh izbranih jezikov, študij omogoča pridobivanje veščin tehničnega oblikovanja tiskovin, novinarskega in drugih vrst pisanja, lektoriranja in usposobljenosti za poučevanje jezika kot tujega jezika. Ob ustreznem nadaljevanju na drugostsopenjskih programih bodo študenti lahko opravljali pedagoško delo v šolstvu (poučevanje slovenščine in usvojenih tujih jezikov). Študij omogoča tudi udejstvovanje v različnih inštitucijah zlasti v okviru Evropske unije – ali pa v gospodarstvu – kjer je potrebno znanje jezikovnega in kulturnega posredovanja. V okviru triletnega študijskega programa študenti opravljajo tudi daljšo, enosemestrsko prakso, predvidoma v tujini.

 

Več o ciljih in kompetencah programa Medkulturno jezikovno posredovanje >>>

Možnosti zaposlitve

Diplomantje bodo lahko delovali kot prevajalci, tolmači, pisci besedil, uredniki in oblikovalci publikacij, moderatorji, novinarji in učitelji v:

  • časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
  • založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (npr. v gledališču, knjižnicah ...),
  • turizmu in drugih gospodarskih panogah
  • jezikovnih šolah (poučevanje angleščine/slovenščine kot drugega/tujega jezika)
  • prevajalskih agencijah
  • v šolstvu (ob ustreznem pedagoškem študiju 2. stopnje).

Diplomanti lahko nadaljujejo študij na programu 2. stopnje Jezikovno posredovanje in prevajanje ter na pedagoškem študijskem programu 2. stopnje Slovenistika, pa tudi na drugih sorodnih smereh 2. stopnje bolonjskega študija.

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje se lahko vpiše:

  • kdor je opravil splošno maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature angleški jezik; če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz drugega predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo  kandidati iz prve in zadnje točke izbrani glede na: - splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 70 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk; kandidati iz druge točke pa bodo izbrani glede na: - splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, - uspeh pri predmetu splošne mature 30 % točk.

Program predvideva določeno (omejeno) število mest za kandidate, ki niso državljani EU in za vzporedni vpis.

Predmetnik

Predmetnik je dostopen na naslednji povezavi >>>