Predmetnik

print
1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
temeljni predmeti temeljni predmeti temeljni predmeti
Uvod v družbeno geografijo Geomorfologija in klimatogeografija Hidrogeografija in geografija morij
Uvod v fizično geografijo Geografija poselitve in prebivalstva Ekonomska in socialna geografija
Regionalna geografija sveta Politična geografija Regionalno planiranje
Metodologija geografskega raziskovanja GIS in tematska kartografija Regionalna geografija Slovenije
Splošna geografija Slovenije Dva izbirna predmeta* Zaključno seminarsko delo
Predmeti druge stroke oz. predmetne vezave Predmeti druge stroke oz. predmetne vezave Izbirni predmet*
    Predmeti druge stroke oz. predmetne vezave

* Od 18 ECTS izbirnih predmetov 12 ECTS pripada zunanji izbirnosti.
** v 3. letniku študent izdela dve zaključni seminarski deli v obsegu 6 KT, in sicer v okviru izbrane stroke ter z drugega strokovnega področja.

Notranje izbirni predmeti