Predmetnik

print
1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
temeljni predmeti temeljni predmeti temeljni predmeti
Angleški jezik 1 Angleški jezik 2 Hidrogeografija in geografija morij
Kvantitativne metode v geografiji in uvod v GIS Geomorfologija in klimatogeografija Ekonomska in socialna geografija
Uvod v družbeno geografijo Geografija poselitve in prebivalstva Regionalno planiranje
Uvod v fizično geografijo Politična geografija Regionalna geografija Slovenije
Regionalna geografija sveta GIS in tematska kartografija Statistične metode v GIS-u
Metodologija geografskega raziskovanja Terenski seminar Jugovzhodna Evropa Terenski seminar Zahodna in Srednja Evropa
Splošna geografija Slovenije Terenski seminar Slovenija z zamejstvom Terenski seminar Istra
trije izbirni predmeti iz studium generale UP FHŠ# Izbrane teme iz regionalne geografije Evrope Praktično usposabljanje
  eden do dva notranje izbirna predmeta* zaključno delo
  eden do dva zunanje izbirna predmeta** eden do dva notranje izbirna predmeta*

 

  eden do dva zunanje izbirna predmeta**

#  Izbirni predmeti studium generale so obvezni predmeti 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ

*  Notranje izbirni predmeti so izbirni predmeti vpisanega študijskega programa 

** Zunanje izbirni predmeti so izbirni predmeti drugih strok in področij – izbirni predmeti študijskih programov UP FHŠ ter drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji in v tujini

Notranje izbirni predmeti