Kulturni študiji in antropologija

print

Osnovni podatki

Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje
Strokovni naslov: magister/magistrica kulturologije in antropologije (mag. kult. in antr.)
Trajanje študija: 2 leti (4 semestre)
Število kreditnih točk: 120 ECTS
Način študija: redni študij

Cilji programa top

Podiplomski program Kulturni študiji in antropologija je edini interdisciplinarni program v Sloveniji, ki povezuje antropologijo in etnologijo s kulturnimi študiji. Študente seznanja z epistemologijo, kvalitativnim raziskovanjem in primerjalnimi analizami sodobnih družb in kultur. Zajema študij vsakdanjega življenja in mobilnosti ter migracij, množičnih medijev in popularne kulture, uprizarjanja kulture in umetnosti ter filozofsko proučevanje vizualnosti. 

Možnost zaposlitvetop

Zaradi širokega spektra poznavanja kulturnega in družbenega sveta, ki ju nudi interdisciplinarni preplet antropologije in kulturnih študijev imajo magistrandi široko paleto možnosti za zaposlitev. Zaposlijo se lahko v:

 • raziskovalnih in pedagoških ustanovah,
 • klasičnih etnoloških ustanovah: muzejih in spomeniškovarstvenih službah,
 • sodobnem trženju kulture in dediščine,
 • turizmu,
 • diplomaciji,
 • zdravstvenih, socialnih, medijskih in drugih ustanovah iz vladnega ali nevladnega področja. 

Vpisni pogojitop

V študijski program 2. stopnje Kulturni študij in antropologija se lahko vpišejo kandidati, ki so:

a. Diplomirali na študijskih programih 1. stopnje s področja humanistike ali družboslovja (na primer področje filozofije, zgodovine, sociologije, umetnostne zgodovine, sociologije kulture in umetnosti idr.).

b. Diplomirali na študijskih programih 1. stopnje drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

c. Zaključili primerljiv študijski program v tujini in jim je, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno izpitov pri študiju prve stopnje.

Predmetniktop

1. LETNIK 2. LETNIK
Sodobne antropološke teorije Etnologija Evrope
Praktikum zgodovinske in socialne antropologije Antropologija razvoja
Izbrana poglavja iz kulturnih študijev Migracije, globalizacija in transkulturnost
Postkolonialne teorije in socialne politike Semiotika vizualne kulture
Popularna kultura in kritika popularne kulture Kulturni študiji in informacijska tehnologija
Zunanje izbirni predmet (3 predmeti) Notranje izbirni predmet (2 predmeta)
Notranje izbirni predmeti (2 predmeta) Magistrsko delo

 

Notranje izbirni predmeti so izbirni predmeti vpisanega študijskega programa
Zunanje izbirni predmeti so izbirni predmeti drugih strok in področij – izbirni predmeti študijskih programov UP FHŠ ter drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji in v tujini.
 
Notranje izbirni predmeti v 1. in 2. letniku

 • Sorodstvo in socialna struktura
 • Antropologija religije
 • Študiji spolov
 • Kultura mešanosti
 • Vizualni študiji
 • Antropologija rodnosti in rojstva
 • Uprizarjanje in kultura
 • Pomorska antropologija

Opis predmetov top