Univerzitetni študijski program 2. stopnje Komuniciranje in mediji

print

Predstavitev programa

Magistrski študijski program 2. stopnje
Strokovni naziv: magister/magistrica medijskih in komunikacijskih študijev (mag. medij. in kom. štud.)
Trajanje študijskega programa: 2 leti (4 semestri)
Število kreditnih točk (ECTS): 120 (60 na letnik)
Način študija: redni

Cilji programa in kompetencetop

Magistrski študijski program Komuniciranje in mediji je enopredmetni študijski program, ki se izvaja na Oddelku za medijske študije Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Program povezuje širša humanistična znanja in bazične prvine sodobne komunikološke znanosti. Program je zasnovan kot nadgradnja prvostopenjskega programa Medijski študiji, po strukturnih značilnostih pa je skladen s temeljnimi cilji Bolonjske deklaracije o reformi visokega šolstva v Evropi in upošteva sodobne tendence po transnacionalnem izobraževanju. Študenti spoznavajo etične, filozofske, antropološke, jezikoslovne kot kulturološke vidike množičnih medijev, prav tako študij prispeva k razumevanju raznovrstnosti spoznanj o sodobnih sredstvih sporočanja (medijih), ki določajo informiranost, kulturno potrošnjo, oblikovanje osebne identitete, politične izbire, nenazadnje pa tudi ekonomske razsežnosti družbenega življenja, kot so trg dela, reklamna in oglaševalska aktivnost. Težišče je na komunikoloških vidikih medijev, zato se študenti seznanjajo z oblikami komuniciranja in v tem smislu zlasti z množičnimi mediji ter s specifičnimi komunikacijskimi pojavi, ki so značilni za sodobne družbe, denimo z javnim mnenjem, javnostjo, s toleranco, multikulturnostjo. Osnovni cilj študijskega programa KOMUNICIRANJE IN MEDIJI je dvoplasten; po eni strani ponuja specifičen in izviren študijski program v komunikološko profiliranem okolju slovenskih univerzitetnih študijev, po drugi strani pa predmetnik kombinira in združuje bazična znanja komunikološke znanosti s humanističnimi pogledi na komunikacijske procese. Študijski program usposablja raziskovalno usmerjene, razgledane in visoko usposobljene strokovnjake za suvereno preučevanje različnih področij komunikološke znanosti, še posebej pa s področja medijskih študijev.

Predmetniktop

1. letnik (60 ECTS) 2. letnik (60 ECTS)
TEMELJNI PREDMETI TEMELJNI PREDMETI
Aktualna vprašanja komunikološke znanosti 6 KT Raziskovalni seminar 6KT
Avdiovizualni praktikum 6KT Komuniciranje v novih medijih 6KT
IZBIRNI PREDMETI IZBIRNI PREDMETI
8 predmetov (6 do 7 notranje izbirnih predmetov in 1 do 2 zunanje izbirna predmeta) 48KT 3 predmeti (1 do 2 notranje izbirna predmeta in 1 do 2 zunanje izbirna predmeta) 18 KT
  Magistrska naloga 30 KT

Notranje izbirni predmeti:top

Vizualne komunikacije 6KT

Teorija in zgodovina filma 6KT

Mediji in antropologija občinstev 6KT

Medijski diskurzi in konstrukcija identitete 6KT

Regulacija medijev 6 KT

Migracije in mediji 6 KT

Filozofija prava 6 KT

Medijsko pravo 6 6KT

Etika in tržno komuniciranje 6 KT

Grajeno okolje in komunikacija 6 KT

Mediji in gledališče 6 KT

Vpisni pogojitop

V študijski program 2. stopnje Komuniciranje in mediji se lahko vpišejo kandidati, ki so:

 

a) Diplomirali na študijskih programih 1. stopnje s področja humanistike ali družboslovja.

b) Diplomirali na študijskih programih 1. stopnje drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

c) Zaključili primerljiv študijski program v tujini in jim je, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

 

Dodatne študijske obveznosti (diferencialni izpiti)

Število dodatnih študijskih obveznosti se kandidatom iz točke b) določi glede na smer predhodnega študija; o številu obveznosti odloča pristojna komisija UP FHŠ. Dodatne študijske obveznosti, opredeljene v točki b) morajo kandidati za vpis opraviti pred vpisom v 1. letnik, pri čemer se lahko omenjene obveznosti opravljajo kot izbirni predmeti v okviru študija na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program 2. stopnje.

Število diferencialnih izpitov se lahko ustrezno spremeni v primeru, da se kandidatu na njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljeni diferencialni izpiti.

Pogoji v primeru omejitve vpisa

V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno izpitov pri študiju prve stopnje oziroma na dosedanjih univerzitetnih študijskih programih.