Umetnost umije z duše prah vsakdanjega življenja.

P. Picasso

Predmetnik študijskega programa Zgodovina (enopredmetno)

print

 

1. LETNIK 2. LETNIK
temeljni predmeti 1 notranje izbirni predmet
Teorije zgodovinopisja 3 notranje/zunanje izbirni predmeti
Antika, izbrana poglavja 1 zunanje izbirni predmet
Srednji vek, izbrane vsebine  
Novi vek, izbrane vsebine priprava in zagovor magistrskega dela
Sodobna zgodovina, izbrane vsebine
1 notranje izbirni predmet
3 notranje/zunanje izbirni predmet
1 zunanje izbirni predmet

 


Notranje izbirni predmeti za 1. in 2. letnik Notranje izbirni predmeti za 1. in 2. letnik, področje arhivistika
 • Zgodovina diplomacije
 • Zgodovina (slovansko-romanske) meje
 • Politična zgodovina habsburške monarhije v 19. in 20. stoletju
 • Balkan med visokim srednjim vekom in 1. svetovno vojno
 • Pregledna zgodovina neevropskih dežel - izbrana poglavja
 • Svetovne vojne in evropska družba 20. stoletja
 • Zgodovina cerkve
 • Kolonializem, imperializem in neokolinializem
 • Obdobje totalitarizmov - vzpon in propad
 • Modernizacija
 • Socialna zgodovina
 • Novejša ekonomska zgodovina
 • Zgodovina kmetijstva in okolja
 • Pravna zgodovina
 • Historična demografija
 • Ustna zgodovina
 • Zgodovina spolov
 • Zgodovina konceptov zdravja in bolezni
 • Kultura humanizma in renesanse
 • Zgodovina turizma
 • Reformacija in protireformacija
 • Antični viri in epigrafika
 • Kulturni razvoj od poljedelstva do metalurgije
 • Temelji arhivistike
 • Temelji pravne varnosti in arhivsko gradivo
 • Materialno varovanje arhivskega gradiva
 • Strokovna obdelava arhivskega gradiva - praktikum
 • Valorizacija in prezentacija arhivskega gradiva
 • Upravljanje z arhivi v pisarniškem poslovanju
 • Digitalizacija in upravljanje z digitalizacijskimi projekti
 • Digitalni arhivi in dolgoročno hranjenje e-gradiva