Doc. dr. Matej Gabrovec

print

 

 

Docent, znanstveni svetnik

e-naslov: matej@zrc-sazu.si

Kabinet 30

Pedagoška dejavnost

1. stopnja:  Regionalna geografija Slovenije

2. stopnja:

3. stopnja:

Raziskovalna področja

Prometna geografija (javni potniški promet), spreminjanje rabe in pokrovnosti zemljišč, ledeniki, regionalna geografija.

Izbrana bibliografija

GABROVEC, Matej, BOLE, David, LEP, Marjan, PELC, Stanko, KLADNIK, Drago (urednik), PERKO, Drago (urednik). Dnevna mobilnost v Sloveniji, (Georitem, 11). Ljubljana: Založba ZRC, 2009.

GABROVEC, Matej (avtor, fotograf), HRVATIN, Mauro (avtor, fotograf, kartograf), KOMAC, Blaž (avtor, fotograf), ORTAR, Jaka (avtor, kartograf), PAVŠEK, Miha (avtor, fotograf), TOPOLE, Maja, TRIGLAV, Mihaela (avtor, fotograf), ZORN, Matija (avtor, fotograf), KLADNIK, Drago (urednik), PERKO, Drago (urednik). Triglavski ledenik, (Geografija Slovenije, 30). Ljubljana: Založba ZRC, 2014.

FERK, Mateja, GABROVEC, Matej, KOMAC, Blaž, ZORN, Matija (avtor, fotograf), STEPIŠNIK, Uroš. Pleistocene glaciation in Mediterranean Slovenia. V: HUGHES, Philip D. (ur.), WOODWARD, Jamie C. (ur.). Quaternary glaciation in the Mediterranean mountains, (Special publication of the Geological Society London, ISSN 0305-8719, no. 433). London: Gelogical Society. 2017, 433, str. 179-191.

GABROVEC, Matej, KOMAC, Blaž, ZORN, Matija (avtor, kartograf). Vpliv sprememb rabe tal na geomorfne procese v zadnjih stoletjih na primeru Zgornjega Posočja = The influence of land-use changes on geomorphic processes during recent centuries on the example of Zgornje Posočje (Upper Soča Valley). V: ANDRIČ, Maja (ur.). Dolgoročne spremembe okolja 1, (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208, 25). Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC. 2012, str. 101-109.

GABROVEC, Matej, KOMAC, Blaž, KOZINA, Jani, POLAJNAR HORVAT, Katarina, NARED, Janez, SMREKAR, Aleš, TOPOLE, Maja, URBANC, Mimi. Triglav National Park, Slovenia, and its contribution to regional development. Eco.mont, ISSN 2073-106X, 2017, vol. 9, special issue, str. 57-65.

>>COBISS

Izbrani projekti

SMART-MR: Trajnostni ukrepi za učinkovitejši promet v metropolitanskih regijah (Interreg Europe 2016-2021)

TRANS-BORDERS: Povezovanje obmejnih območij z vseevropskim prometnim omrežjem (Interreg Srednja Evropa 2017-2020)

Geografija Slovenije (ARRS program 2004-2020)