Izr. prof. Alenka Kocbek

print

 

 

izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka

e-naslov: alenka.kocbek@pef.upr.si

Kabinet UP PEF

Pedagoška dejavnost

1. stopnja

2. stopnja: Teoretski vidiki prevajanja in medkulturne komunikacije, Metodološki vidiki prevajanja in medkulturne komunikacije, Prevajanje pravnih besedil 1, Prevajanje pravnih besedil 2

3. stopnja: Prevodoslovje

Raziskovalna področja

Prevodoslovje, teoretične podlage prevajanja različnih besedilnih vrst, prevajanje strokovnih besedil, pravno prevajanje in tolmačenje, vloga prevajanja in prevodoslovja v učenju in poučevanju tujih jezikov, prevajanje in večjezičnost.

Izbrana bibliografija

  • KOCBEK, Alenka. Prevajanje pravnih besedil : pasti in strategije v prevodih pogodb, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper). Koper: Fakulteta za management, 2011. 269 str.
  • KOCBEK, Alenka. Deset smernic za prevajanje pravnih besedil. Vestnik za tuje jezike, ISSN 1855-8453. [Tiskana izd.], 2017, letn. 9, št. 1, str. 107-124.
  • KOCBEK, Alenka. The decalogue of legal translation - contracts in intercultural legal communication = El decálogo de la traducción jurídica - los contratos en la communicación jurídica intercultural. Clina, ISSN 2444-1961, June 2015, vol. 1, no. 1, str. 71-86.
  • KOCBEK, Alenka. Unlocking the potential of translation for FLT. V: LAH, Meta (ur.). Skupni evropski jezikovni okvir - navzkrižni pogledi = Cadre européen commun de référence pour les langues - regards croisés, (Linguistica, ISSN 0024-3922, 54). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres. 2014, [Letn.] 54, str. 425-438,
  • KOCBEK, Alenka. Legal terminology at arm's length : the multiple dimensions of legal terms. V: GRUNTAR JERMOL, Ada (ur.). (Zwischen) Sprache und Recht = (Entre) la langue et le droit, (Linguistica, ISSN 0024-3922, 53, 2). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Presses scientifiques de la Faculté des Lettres. 2013, letn. 53, št. 2, str. 25-37000

Izbrani projekti

Jezik kot kulturna kohezija in človeški kapital, Labicum, MHEEB