Doc. dr. Jana Volk

print

 

Docentka, znanstvena sodelavka

e-naslov: jana.volk@fhs.upr.si

Kabinet 14

Pedagoška dejavnost

1. stopnja: Pravopis in pravorečje, Oblikoslovje, Glasoslovje, Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik A1, Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik A2, Skladnja, Pomenoslovje in besedotvorje

2. stopnja: Lektoriranje

3. stopnja:

Raziskovalna področja

glasoslovje, obalni govor, spontani govor, sredinski glasovi, perceptivni testi, intonacija

Izbrana bibliografija

  • Volk, Jana. 2017. »Polglasnik v spontanem govoru obalnih govorcev«. (v tisku)
  • Volk, Jana. 2015. »Using the ToBI transcription to record the intonation of Slovene«. Linguistica 52: 169–186.
  • Volk, Jana. 2015. »Sredinski glasovi v spontanem govoru govorcev slovenske Istre«. Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis(Obdobja, Simpozij, 34)., ur. Mojca Smolej, 819–828. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
  • Volk, Jana. 2011. »Intonacija v spontanem govoru v Slovenski Istri«. Globinska moč besede: red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 80), ur. Marko Jesenšek, 379–395. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.
  • Mikolič, Vesna, Maja Smotlak, Klara Šumenjak, Jana Volk, Mojca Kompara, Martina Rodela, Elena Šverko in Jernej Vičič. 2011. Turistični terminološki slovar. Kamnik: Amebis, 2011.

Izbrani projekti