mag. Malčič Metka

print

 

 

 

Language Instructor at UP FHŠ

E-mail: metka.malcic@fhs.upr.si

Room No. 11 (First floor)

 

CV

Teaching

 

BA: Modern Italian Language 1, Modern Italian Language 2, Modern Italian Language 3, Use of ICT in Language Teaching

MA: Strategies of Written Mediation

 

 

Research fields

Italian Language as Minority Language

Management of Diversity

Use of ICT

 

 

Selected Bibliography

MALČIČ, Metka, ZUDIČ ANTONIČ, Nives. Poučevanje in učenje italijanščine na narodnostno mešanem območju Slovenske Istre. Studia universitatis hereditati, ISSN 2350-5443, 2016, letn. 4, št. 1, str. 17-32.

http://www.hippocampus.si/ISSN/2350-5443/1-2016/index.html#p=17, doi: 10.26493/2350-5443.4(1)17-32. [COBISS.SI-ID 1540308932]

MALČIČ, Metka. Il computer come strumento di apprendimento, collaborazione e creatività. V: MOSCARDA MIRKOVIĆ, Eliana (ur.). Libro dei riassunti : in occasione del 40o anniversario degli Studi di Italianistica a Pola = Knjiga sažetaka : povodom 40. godišnjice studija talijanstike u Puli. Pola = Pula: Universita degli studi "Juraj Dobrila", Dipartimento di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali, Sezione Studi Italiani: = Sveučilište Jurja Dobrile, Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Odsjek za talijanske studije. 2017, str. 73-74. [COBISS.SI-ID 1539790276]

ZUDIČ ANTONIČ, Nives, MALČIČ, Metka. Razvijanje medkulturne sporazumevalne zmožnosti pri poučevanju tujega jezika. V: DAROVEC, Darko (ur.), ČOK, Lucija (ur.). Bližina drugosti = The close otherness, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko. 2006, str. 311-321, 484-486. [COBISS.SI-ID 1213395]

ZUDIČ ANTONIČ, Nives, MALČIČ, Metka, VINKLER, Jonatan (urednik). Il vicino diverso : percorsi di educazione interculturale di lingua italiana = Bližina drugosti : poti italijanskega jezika do medkulturne komunikacije. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, 2007. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-6328-54-8. [COBISS.SI-ID 234827008]

Projects

 

Project Labicum: Language ad a bridge for Intercultural Communication and Understanding (2003-2007)

Project Info (Comenius 2.1): Designing a training model for teachers workin in multilingual areas with minority language. Part 1, The research and the European training model. Istitut Pedagogich Ladin, 39-42. (2005-2007)

Project Eunom: European Universities Network on Multilingualism (2010-2012)

Project Eduka: Educating for Diversity (2011-2014)