GOST UP

print

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014-2020), prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

           

GOST UP: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 


25. 10. 2021

GOST UP - DR. VUK TVRTKO OPAČIĆ

Oddelek za geografijo UP FHŠ vas vabi na gostujoči predavanji profesorja dr. Vuka Tvrtka Opačića z Oddelka za geografijo Naravoslovno-matematične fakultete Univerze v Zagrebu (Geografski odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu). Prof. dr. Vuk Tvrtko Opačić bo na naši fakulteti gostoval v okviru dveh predmetov, in sicer:

  • v torek, 26. oktobra 2021, ob 18.00 (predavalnica Maestral 1), bo v okviru Geografskega večera in predmeta »Izbrane teme iz regionalne geografije Evrope« izvedel predavanje »Turizem Francoske Polinezije: tropski raj na koncu sveta - mit ali resničnost?« / »Turizam Francuske Polinezije: tropski raj na kraju svijeta - mit ili stvarnost?«. Predavanje bo potekalo v hibridni obliki; povezava na dogodek: https://upr-si.zoom.us/j/81136908939. Meeting ID: 811 3690 8939.
  • Drugo predavanje bo potekalo v sredo, 27. oktobra 2021, ob 9.00 (v predavalnicah Maestral 3 in Burin) pri predmetu »Uvod v družbeno geografijo«, kjer bo dr. Opačić izvedel predavanje in diskusijo na temo »Prostorske značilnosti in razvojna pot hrvaškega turizma« / »Prostorna obilježja i razvojni put hrvatskog turizma«.

Predavanji bosta potekali v hrvaškem jeziku. Za vstop na fakulteto je potrebno izpolnjevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).

   


1. 10. 2021

 GOST UP - VABILO NA GOSTUJOČA PREDAVANJA

Vabimo vas na zadnji arheološki sklop gostujočih predavanj v okviru programa UP GOST. Naš gost bo izr. prof. dr. Krish Seetah iz Univerze Stanford, ZDA. Raziskovalno se ukvarja z zooarheologijo, kolonizacijo in kolonializmom. Obenem je direktor projekta "Mauritian Archaeology and Cultural Heritage" (MACH), ki preučuje evropski imperializem in kolonialno dejavnost.

Predavanja potekajo v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ in so primarno namenjena študentom. Predavanja, praktično delo in diskusije za študente UP bodo potekale v živo in v angleščini.

Za zunanje slušatelje bomo omogočili spremljanje predavanj na daljavo (brez praktičnega dela in diskusije). Vse zainteresirane zunanje slušatelje prosimo, da nas kontaktirajo na e-naslov zrinka.mileusnic@fhs.upr.si (najave sprejemamo najkasneje do 17. ure v nedeljo, 3. oktobra 2021).

Natančen urnik predavanj najdete tu.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij: Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih 2019-2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014-2020), prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Namen razpisa 
Namen javnega razpisa je izboljšanje kompetenc študentov z vključitvijo gostujočih tujih strokovnjakov v pedagoški proces na slovenskih visokošolskih zavodih, ki bodo prispevali k izmenjavi strokovnega znanja ter načinov poučevanja v okviru študijskih programov in specifičnih predmetov ter s tem k razvoju študijske dejavnosti. Hkrati se bodo okrepile druge oblike mednarodnega sodelovanja in povezovanja, kar naj bi vodilo k večji kakovosti poučevanja in s tem k večji kakovosti učenja in učnih izidov (doslej) večine nemobilnih študentov. S tem naj bi vplivali na spremembe in posodobitve pedagoškega procesa na slovenskih visokošolskih zavodih ter posredno na izboljšanje kompetenc študentov in zaposljivost diplomantov, na prepoznavnost slovenskega visokošolskega prostora v mednarodnem okolju ter na večje povezovanje slovenskih visokošolskih kadrov in institucij z mednarodnim okoljem. Dodatno se spodbuja krepitev povezovanja in sodelovanja s slovenskim strokovnim in akademskim osebjem, ki je zaposleno na tujih institucijah v tujini, ki bo poleg svojih mednarodnih izkušenj in znanj prineslo tudi povezave s tujimi visokošolskimi zavodi in mednarodnimi podjetji. 
Cilj razpisa 
Primarni cilj tega javnega razpisa je okrepiti sodelovanje s čim večjim številom gostujočih tujih strokovnjakov do leta 2022 ter povezati slovenske visokošolske zavode z gostujočimi tujimi strokovnjaki iz evropskega in globalnega prostora za prenos znanja, izkušenj ter novih oblik poučevanja, s čimer se spodbuja prožne oblike učenja. Pričakovan rezultat je torej povečan delež visokošolskih zavodov, ki izvajajo prožne oblike učenja, saj se spodbuja sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru, kar naj bi vodilo k večji odprtosti slovenskega visokega šolstva. Aktivno udejstvovanje in sodelovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem akademskem okolju naj bi vodilo k razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema. Z razpisanimi aktivnostmi se bodo krepile mednarodne kompetence slovenskih študentov in akademskega osebja. Podpiralo se bo razvoj učnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost in inovativnost, posodabljanje študijskih programov, večjo kakovost poučevanja ter posledično kakovost učenja in učnih izidov večine nemobilnih študentov. Bolj kakovostno in mednarodno odprto visokošolsko izobraževanje bo preko bodočega delovanja visokošolskih diplomantov na trgu dela posredno vplivalo tudi na internacionalizacijo drugih sektorjev družbe. 

Fotoutrinki gostovanja dr. Maria Novaka v okviru projekta GOST UP na UP FHŠ (24. - 28. februar 2020)

 

  

     

  

  


 

Cikel predavanj Bioarheologija

24. 2. – 28. 2. 2020

Dr. Mario Novak, Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvaška

 

Opis predavanj

 

Torek: 25. 2. 2020

Maestral 2, ob 8:30 – 10:00

Bioarheologija – kaj vemo o življenju naših starodavnih prednikov?

V uvodnem predavanju bo na atraktiven način prikazan kratek zgodovinski pregled in trenutno stanje biološko-antropoloških raziskav v svetu in v regiji. Predstavljeni bodo osnovni pojmi povezani z analizo skeletnih ostankov človeka v različnih arheoloških kontekstih. Standardne bioarheološke metode, kot so določanje spola in/ali starosti ob smrti, paleopatološke analize itd. bodo na koncu pokazane na osteološkem gradivu ter na način kako se izvajajo v različnih terenskih in laboratorijskih pogojih.

Maestral 2, ob 12:30 – 15:45

Nove metode, nova spoznanja: analize starodavne DNK (aDNA) in stabilnih izotopov v arheologiji

Predstavljene bodo sodobne tehnike in metode, ki so v arheologijo vpeljane iz naravoslovnih ved – analiza starodavne DNK (aDNA) in analiza stabilnih izotopov. One nam danes omogočajo natančen vpogled v številne podrobnosti življenja (in smrti) starodavnih populacij kot so rekonstrukcija populacijske strukture in migraciji, krvnega sorodstva, prehrane, geografskega porekla itn. Poleg osnov na katerih slonijo obe metode, predstavljeni bodo tudi primeri na do sedaj objavljenih študij in kakšne podatke se lahko dobi s to vrsto znanstvene analize.

Kri, znoj in solze - nasilje v času neolitika in eneolitika

Nasilje ni kreacija sodobne družbe, saj so prvi primeri namernega nasilja zabeleženi pred več kot stotimi tisoč let. Številni primeri nasilja pričajo o dejstvu, da mlajša kamena in bakrena doba niso bila obdobja v katerem so mirno sobivale različne populacije kmetov in pastirjev. S tem predavanjem bodo predstavljeni primeri namernega nasilja na človeških kostnih ostankih iz obdobja neolitika in eneolitika v srednji in jugovzhodni Evropi, predvsem na primeru množičnega groba iz najdišča Potočani pri Požegi (Slavonija). Gre za jamo iz časa eneolitske Lasinjske kulture (radiokarbonsko datirane okoli 4200 pr. n. št.) v katero je bilo vrženih več kot 40 oseb obeh spolov in vseh starostnih skupin. Številne okoliščine opozarjajo, da so v grobnici v Potočanih pokopali žrtve pokola, saj vsaj 14 oseb kaže znake krute nasilne smrti. Predstavljeno bo tudi najnovejše odkritje sledov najstarejšega umora odkritega na Hrvaškem v Smilčiću v Dalmaciji.

 

Četrtek: 27. 2. 2020

Maestral 2, ob 14:00 – 16:45

Vsakodnevno življenje starodavnih Zadranov (Hrvaška): rezultati bioarheološke analize

Rezultati bioarheološke analize predstavljajo le majhen del podatkov pridobljenih o antičnih prebivalcih Zadra (Colonia Iulia Iader). V zelo privlačnem predavanju bodo izpostavljena tri različna stališča življenja in smrti – morebitni izbruh hudo nalezljivih bolezni, namerno nasilje prepoznano na podlagi prisotnosti nekaterih vrst poškodb ter rekonstrukcija pogrebnih obredov in grmad na osnovi analiz žganih grobov. S pomočjo številnega slikovnega gradiva analiziranih ostankov okostij, s podporo rimskih pisnih virov in z uporabo avtentičnih rimskih predmetov (orožja), bodo ti dragoceni podatki natančno in zanimivo predstavljeni.

Avari in Slovani v južni Panoniji – divji bojevniki ali krotki kmetje?

Do danes je bilo na območju celinske Hrvaške odkritih nekoliko večjih in manjših grobišč pripisanih avarskemu in zgodnjeslovanskemu prebivalstvu. Ostanki človeških skeletov s teh najdišč ponujajo izjemno dragocene podatke o načinu življenja na področju med Savo, Dravo in Donavo od 7. do 9. stoletja. Predstavitev bo posvečana vsakdanjem življenju, pojavu nasilja in zdravstvenem stanju ljudi, ki so takrat živeli na tem območju. Poleg tega bodo predstavljeni rezultati najsodobnejših metod, kot so stabilne analize izotopov in starodavna DNK, ki nam bodo pomagali rekonstruirati prehrano, prednike in sorodne odnose.

Predavanja bodo poteka v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmetov Arheologija starejše kamene dobe, Arheologija kovinskih obdobij in Arheologija srednjega in novega veka.

 

Kratek življenjepis

Mario Novak je diplomiral, magistriral in doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu. Strokovno se je izpopolnjeval na Inštitutu za arheologijo in etnologijo Poljske akademije znanosti v Varšavi (Poljska), na Central European University v Budimpešti (Madžarska) in na School of Archaeology, University College Dublin (Irska). Na Oddelku za arheologijo Hrvaške akademije znanosti in umetnosti v Zagrebu (Hrvaška) je bil zaposlen od leta 2002 do 2013, od 2013 do 2015 je kot raziskovalec preživel na postdoktorskem študiju na University College Dublin (Irska), od 2015 pa je znanstveni sodelavec na Inštitutu za antropologijo v Zagrebu (Hrvaška).

Iz njegove dosedanje kariere lahko poudarimo delo pri številnih terenskih raziskavah na Hrvaškem, v Sloveniji in v Črni gori v sodelovanju z različnimi znanstvenimi in muzejskimi ustanovami iz Hrvaške in tujine. Pri tem se izpostavlja njegovo aktivno sodelovanje pri več kot 500 identifikacijah žrtev vojne na Hrvaškem. Udeležil se je mnogih strokovnih in znanstvenih kongresov doma in v tujini ter objavljal v prestižnih arheoloških in antropoloških revijah kot so npr. Nature, Science, Homo, American Journal of Physical Anthropology in Journal of Anthropological Sciences.

Njegov znanstveni interes je usmerjen k preučevanju bioarheologije, forenzične antropologije, paleopatologije in starodavne DNK (aDNA), kar se odraža tudi v njegovi pestri pedagoški dejavnosti Forenzične antropologije pri Univerzitetnem oddelku za forenzične znanosti Univerze v Splitu, na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu in na School of Archaeology, University College Dublin na Irskem. Mario Novak uspešno sodeluje tudi z UP FHŠ, kjer je že izvajal cikel gostujočih predavanj leta 2017 ter je vključen v mentorstva podiplomskih študentov na Oddelku za arheologijo in dediščino. Trenutno vodi na Hrvaškem dva znanstvena projekta: enega, ki se ukvarja z rekonstrukcijo načina življenja v prazgodovini, in drugega, ki je osredotočen na bioarheologijo migracij ljudstev v južni Panonski nižini.

 

Vljudno vabljeni!

Doc. dr. Martina Blečić Kavur

Izr. prof. dr. Boris Kavur

 

Gostovanje omogoča projekt GOST UP – Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.