ponedeljek, 18. maj 2020

INFORMACIJE V ČASU IZREDNIH RAZMER

 

Spoštovani študenti, zaposleni in prijatelji fakultete,

glede na trenutno situacijo v zvezi z novim koronavirusom poteka na UP FHŠ prilagojen študijski in delovni proces do preklica.

Rektorica Univerze na Primorskem je na podlagi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (UL RS, Stran 2490/Št. 67/13. 5. 2020), ki ga je sprejela Vlada RS in s katerim je preklicala omejevanje zbiranja ljudi v prostorih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov, sprejela SKLEP o ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki začne veljati z 18. 5. 2020, najdete ga na naslednji povezavi: SKLEP REKTORICE UP

 

Spremljajte našo spletno stran, kjer vas bomo sproti obveščali o novostih glede ukrepov in aktivnosti v času izrednih razmer.

 

Sledite nam tudi na

         

 

OSTANITE ZDRAVI, OSTANITE DOMA!

 


 

Na Univerzi na Primorskem in UP Fakulteti za humanistične študije smo sprejeli ustrezne ukrepe, da zavarujemo zdravje študentov in zaposlenih ter hkrati omogočimo, da bo študijski proces potekal kar najbolj nemoteno.

Z 18. majem 2020 so začela veljati spremenjena navodila za izvajanje dela na UP FHŠ:

NAVODILA ZA IZVAJANJE DELA NA UP FHŠ

 

V tem času:

 • je fakulteta odprta v skrajšanem času, in sicer od 8h do 15:30. V tem času so vhodna vrata odklenjena, v avli je receptor, ki opozarja na dosledno upoštevanje navodil. Na UP FHŠ vstopajte z zaščitno masko. Ob vstopu si razkužite roke. Zadrževanje v avli UP FHŠ in drugih skupnih prostorih ni dovoljeno, medtem ko je zadrževanje pred stavbo dovoljeno. Vseeno upoštevajte medosebno razdaljo.

 • se pedagoški proces izvaja prilagojeno, in sicer na daljavo. Za prilagojeno izvajanje predavanj in vaj se uporablja e-oblike poučevanja in učenja, zlasti e-učilnico ter izvedbo predavanj in vaj prek spletnih orodij. Študenti naj pozorno spremljajo e-učilnico in e-pošto, kjer izvajalci objavljajo natančna navodila za vsak predmet. Edina sprememba je, da se terenske vaje izvedejo do konca semestra, t.j. do konca maja 2020. Več informacij dobite od predavateljev.

 • Glede izvedbe izpitov v juniju bodo študenti prejeli dodatna navodila. Načeloma velja, da ustni izpiti potekajo preko e-orodij, pisni izpiti pa lahko v prostorih UP FHŠ ali preko e-orodij. Predavatelji bodo sporočili način izvedbe pravi čas. Zaradi vzpostavljanja varnostnih ukrepov je možna minimalna sprememba izpitnih rokov glede ure izpita, dnevi ostajajo enaki.

 • raziskovalno delo in strokovno delo lahko potekata v prostorih fakultete, v kolikor ni mogoča izvedba prek spleta.

 • so na kasnejši čas prestavljeni vsi dogodki (podelitev diplom in prireditve ob 20. obletnici FHŠ), obštudijska dejavnost, vseživljenjsko učenje in druge kontaktne aktivnosti.

 • so omejene vse službene poti v tujino.

 

Delovanje strokovnih služb:

 • Uradne referata in mednarodne pisarne so do preklica odpovedane. Za vse informacije smo dosegljivi po e-pošti dekanat@fhs.upr.si ali na telefonu 00386 (0)5 663 77 44.

 • Knjižnica UP FHŠ je zaprta, že izposojeno gradivo bo ustrezno podaljšano.

 • Strokovne službe fakultete so za informacije dostopne po e-pošti.

 

Na spletni strani Univerze na Primorskem je posebna podstran s pomembnimi informacijami o trenutnih ukrepih in drugih uporabnih informacijah v času izrednih razmer:

in še mnogo drugih informacij, ki vam utegnejo koristiti v tem času.


 

18. maj 2020

Na podlagi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (UL RS, Stran 2490/Št. 67/13. 5. 2020), ki ga je sprejela Vlada RS in s katerim je preklicala omejevanje zbiranja ljudi v prostorih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov, je rektorica sprejela SKLEP o ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki vam ga najdete na naslednji povezavi: SKLEP REKTORICE UP

 

Skladno s sklepom rektorice UP se z 18. 5. 2020 na Univerzi na Primorskem spreminjajo veljavni ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

V prostorih Univerze na Primorskem je dovoljeno:

 1. praktično delo študentov (laboratorijske vaje, klinične vaje, terenske vaje) in druge oblike pedagoškega dela, ki jih ni mogoče izvesti spletno,
 2. individualno delo z mentorjem (raziskovalno delo, usposabljanje v simulacijskem okolju / učilnici),
 3. individualno usposabljanje (npr. klinične vaje) v učnih ustanovah, če to omogoča ustanova,
 4. izvajanje pisnega preverjanja, kjer tega ni mogoče ustrezno nadomestiti z drugimi oblikami preverjanja znanja,
 5. bivanje študentov v študentskih domovih,
 6. delo zaposlenih na delovnih mestih na področju znanosti in spremljajočih delovnih mestih (plačni skupini H in J),
 7. raziskovalno delo in priprave na učni proces zaposlenih na delovnih mestih na področju vzgoje in izobraževanja (plačna skupina D).

 

Na Univerzi na Primorskem se tudi po 18.5.2020 izvajajo naslednji ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19):

 1. kjer je mogoče, se pedagoški proces in preverjanje znanja izvaja prilagojeno, na daljavo (predavanja, seminarji, ustni izpiti in podobne pedagoške aktivnosti);
 2. v kolikor učne ustanove, kot so bolnišnice, domovi starejših občanov, šole in podobno, ne omogočajo izvajanje usposabljanja, učenja in oblik poučevanja v skupinah, se te aktivnosti prestavi na kasnejši čas,
 3. rekreacija študentov in zaposlenih se ne izvaja,
 4. na kasnejši čas so prestavljeni vsi dogodki, obštudijska dejavnost, vseživljenjsko učenje in druge tovrstne aktivnosti,
 5. vsem zaposlenim so omogočene alternativne oblike dela,
 6. omejene so vse službene poti v tujino,
 7. vse študente in zaposlene pozivamo k dosledni skrbi za higieno rok in kašlja in spoštovanju splošnih higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni,
 8. vse študente in zaposlene pozivamo k spremljanju preverjenih in uradnih informacij, predvsem NIJZ in WHO,
 9. vse študente in zaposlene pozivamo k preprečevanju diskriminacije in spoštovanju soljudi.

   

 
5. maj 2020

PRILAGOJENA PREVERJANJA ZNANJ IN SPREMENJENI POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

 

Spoštovani,

Senat Univerze na Primorskem sprejel več odločitev, ki omogočajo študentom lažje spoprijemanje s posledicami epidemije COVID-19. Te vključujejo spremenjene načine preverjanja in ocenjevanja znanja in spremenjene pogoje za napredovanje v višji letnik. Univerza je izdala tudi navodila za izvajanje prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja v času epidemije.

 

SPREMEMBE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Na UP FHŠ trenutno ne predvidevamo spremenjenega preverjanja in ocenjevanja znanja pri posameznih predmetih v poletnem in jesenskem izpitnem obdobju študijskega leta 2019/2020. Glede na stanje oz. potek razmer je možen sprejem spremembe preverjanja in ocenjevanja znanja za nekatere predmete v mesecu maju.

Spremenjeni so posamezni roki, določeni s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem, in sicer:

 • Študent se mora na izpit prijaviti najkasneje tretji dan pred razpisanim izpitnim rokom.
 • Študent se mora od izpita odjaviti najkasneje v roku dveh (2) dni pred razpisanim izpitnim rokom.
 • Določba 4. odstavka 19. člena glede odjave od izpita ne velja.
 • Izvajalcu izpita je seznam študentov, prijavljenih na izpitni rok, dostopen en (1) dan pred izpitnim rokom.
 • Ocenjevalec izpita opremi seznam študentov z ocenami pisnega izpita in s podpisom ter ga odda v referat najkasneje v roku desetih (10) dni od dneva izpita.
 • Ustni del izpita se mora začeti najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po seznanitvi študentov z ocenami pisnega dela izpita.


NAVODILA ZA IZVAJANJE PRILAGOJENEGA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Univerza na Primorskem je pripravila Navodila za izvajanje prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja v času epidemije COVID-19. Pri tem je upoštevala priporočila Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), sklepe senata Univerze na Primorskem, priporočila delovne skupine Rektorske konference Republike Slovenije in izkušnje z že izvedenimi preverjanji.

NA UP FHŠ smo pripravljeni na izvedbo izpitov v predavalnicah, upoštevajoč vse varnostne ukrepe. Predavalnice so že rezervirane skladno z izpitnimi roki.

Oblika izvedbe izpitov na UP FHŠ je prepuščena izvajalcem. Prosimo, da o obliki izvedbe izpitov pravočasno obvestite študente in Referat UP FHŠ.


SPREMENJENI POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

Študentom posameznih programov je omogočeno napredovanje v višji letnik pod spremenjenimi pogoji. Ti so predstavljeni v pripetem dokumentu, ki vključuje le tiste študijske programe, na katerih so se v študijskem letu 2019/2020 spremenili pogoji za napredovanje v višji letnik.

 

Informacije so dostopne na spletni strani UP: https://www.upr.si/si/univerza/novosti-in-obvestila/prilagojena-preverjanja-znanj-in-napredovanja-v-visji-letnik

 
4. maj 2020

Obvestilo VŠZ glede enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 eurov tudi za izredne študente

 

Spoštovani.

Obveščamo vas, da so do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 eurov od 1. 5. 2020 dalje upravičeni poleg rednih tudi izredni študentje s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17., in 25. člena ZPIZ-2.

Vloga za izplačilo je objavljena na isti spletni strani eUprave kot doslej: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/enkratno-izplacilo-solidarnostnega-dodatka-studentom


Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, 61/20) v šestem odstavku 58. člena določa:

»Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 eurov se do 1. junija 2020 izplača študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17., in 25. člena ZPIZ-2.«.

Študenti in študentke, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, lahko z namenom uveljavitve omenjene pravice izpolnijo elektronski obrazec “Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom”, ki je dostopen na eUpravi.

Kontakt za pomoč in podporo:  

Enotni klicni center med delavniki (pon. do pet.) od 8:00 do 22:00 ure:
e-naslov: ekc@gov.si
tel.:  080 2002


FAQ:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/enkratni-solidarnostni-dodatek-studentom/


22. april 2020

Objavljen obrazec za oddajo vloge za enkratni solidarnostni dodatek za študente

 

Povzeto po upr.si

Od danes dalje je na spletni strani eUprave objavljen obrazec za oddajo vloge za pridobitev enkratnega solidarnostnega dodatka študentom.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izplačalo višješolskim in visokošolskim študentkam in študentom, ki:

 • se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo kot redni študij;
 • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

 

Študenti in študentke, ki izpolnjujete pogoje, izpolnite elektronski obrazec “Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom”, ki je dostopen na eUpravi.  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namreč ne razpolaga z vsemi potrebnimi podatki, potrebnimi za izvedbo nakazila. Oddaja vloge je enostavna in zanjo ne potrebujete e-identitete.


 

Klik na

 

 


REKTORICA UP: "ZAHVALA ŠTUDENTOM ZA ODLIČNO SODELOVANJE"

 

Drage študentke in študenti! 

Celotni svet se je v zadnjih dneh znašel pred novimi izzivi in tudi Univerza na Primorskem je morala hitro korenito spremeniti svoje delovanje. Ukrepe smo sprejemali hitro in jih prilagajali situaciji iz ure v uro. Pri tem je bila posebna pozornost namenjena prav vam. Vso svojo energijo smo vložili v napore, da uvedemo dodatne zaščitne ukrepe in hkrati zagotovimo nadaljnje izvajanje študijskega procesa.  

Odziv celotne univerzitetne skupnosti je bil neverjetno pozitiven. Profesorji so nemudoma začeli prilagajati način poučevanja in vključevati sodobne komunikacijske kanale, študenti pa ste to sprejeli odprtih rok. Vaša želja po avdio in videu kontaktu z učitelji, nenehni pogovori med in po predavanjih, vaše stalno individualno delo in vaša angažiranost za nadaljevanje študija v vseh razmerah me navdajajo s ponosom.  

Dokazujete, da je znanje naša skupna vrednota, ki nas povezuje. Zato nam uspeva. Prilagodljivost, požrtvovalnost in iznajdljivost zagotavljajo, da univerza deluje v čimvečjem možnem obsegu neprekinjeno. Vsega znanja ni mogoče predati preko spleta in zagotovo bodo potrebne tudi prilagoditve na ostalih področjih. A o tem nekoliko kasneje.

Danes se vam predvsem želim zahvaliti za vaš odziv in vašo angažiranost. Skupaj dokazujemo, kako močna je naša skupnost. Univerza, zahvaljujoč vsem vam, ostaja delujoč temelj znanosti in učenja.  


Hvala in ostanite zdravi. 

Prof. dr. Klavdija Kutnar
Rektorica Univerze na Primorskem

 

Oglejte si celotni nagovor rektorice na naslednji povezavi: https://youtu.be/yDQ8ztt2t7g


REKTORICA UP: "ZAHVALA ZAPOSLENIM ZA IZJEMEN ODZIV"

 

Drage sodelavke in sodelavci! 
 

V preteklih dneh smo bili soočeni z novo realnostjo. Ukrepe smo morali sprejemati hitro in naše celotno delovanje prilagajati iz ure v uro. Za nami je delovno in tudi čustveno zelo naporno obdobje.  

A vendar nam je uspelo nekaj velikega. Vaš odziv je bil naravnost neverjeten. S svojo požrtvovalnostjo, prilagodljivostjo in iznajdljivostjo zagotavljate, da univerza deluje v čimvečjem možnem obsegu neprekinjeno. Študentom še vedno ponujamo neprecenljivo znanje, raziskovalci imamo možnost drugačnega pristopa k našemu delu, strokovna podpora se nemoteno odvija.  

Resnično sem hvaležna vsem, ki ste v teh dneh žrtvovali ves svoj čas in energijo, zato da ste prilagodili svoje učne vsebine, poiskali najboljše možne rešitve, pomagali svojim kolegom in se v neverjetno kratkem času seznanili z novimi načini dela.   

S svojo zagnanostjo in predanostjo ste ponovno dokazali, kako močna je naša skupnost. Čeprav prilagojeno, še vedno zagotavljamo izvajanje svoje osnovne dejavnosti – poučevanja in raziskovanja.

Univerza, zahvaljujoč vsem vam, ostaja delujoč temelj znanosti in učenja.  


Hvala in ostanite zdravi!  


Prof. dr. Klavdija Kutnar
Rektorica Univerze na Primorskem

 

Oglejte si celotni nagovor rektorice na naslednji povezavi: https://youtu.be/DWmTJ-TJX3E