Sodelavci Oddelka za geografijo UP FHŠ so sodelovali pri pripravi in nastanku znanstvene monografije »Challenges of tourism development in protected areas of Croatia and Slovenia«, ki je nastala v sodelovanju s kolegi z Oddelka za geografijo Naravoslovno-matematične fakultete Univerze v Zagrebu (soizdajatelj je Hrvaško geografsko društvo). Knjiga je bila pripravljena v okviru bilateralnega raziskovalnega projekta z naslovom »Komparativna analiza prostorskega razvoja turizma v zavarovanih območjih Hrvaške in Slovenije«, v katerega sta bili v letih 2018 in 2019 vključeni omenjeni instituciji.
 
 
Hrvaška in Slovenija sta v mnogih pogledih zanimivi za primerjalno analizo prostorskega razvoja turizma v zavarovanih območjih narave, saj sta imeli enak socio-ekonomski kontekst razvoja v nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. Po osamosvojitvi in obdobju tranzicije sta se soočili z različno razvojno dinamiko in sprejeli različne pristope za upravljanje in razvoj zavarovanih območij. Danes sta državi članici Evropske unije in se soočata s številnimi izzivi pri uvajanju koncepta trajnostnega turizma v upravljanje zavarovanih območij narave. Monografija preučuje prostorski razvoj turizma v izbranih zavarovanih območjih obeh držav z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod ter kartografskih prikazov v GIS pri grafični predstavitvi podatkov. Poleg predstavitev primerov dobre prakse in omejitev, ki jih lahko najdemo v razvojnih politikah, vsebuje monografija tudi predloge in priporočila za nadaljnji razvoj in celostno upravljanje turizma v zavarovanih območjih.
 
 
Monografija je na voljo za prenos na spletni strani Založbe Univerze na Primorskem: