NAVODILA ŠTUDENTOM

ZA IZVAJANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI V PROSTORIH UP FHŠ IN DRUGE INFORMACIJE PO PREKLICU EPIDEMIJECOVID-19

29. maj 2020

 

Od 18. maja 2020 dalje se v prostorih fakultete ponovno izvajajo določene vsebine, ki jih ni mogoče izvesti na daljavo in nekateri pisni izpiti, vendar z upoštevanjem zahtevanih  zaščitnih ukrepov.

S 1. junijem bodo nekateri izpiti potekali na fakulteti, večina izpitov pa bo potekala na daljavo - on-line.

 

Osnovna navodila so:

-        Bolni ostajajo doma;

-        Uporabniki prostorov si redno umivajo oz. razkužujejo roke;

-        Med posamezniki v zaprtih prostorih je vsaj 1,5 metra razdalje. V kolikor ni mogoče zagotoviti zadostne medosebne razdalje, je priporočljivo nositi zaščitne maske.

-        Študent mora pred vstopom v prostore fakultete podpisati elektronsko izjavo v ŠIS, da je zdrav!

-        Upoštevati je treba splošne higienske ukrepe in splošna navodila za preprečevanje ponovne okužbe Covid-19.

 

DOSTOP V PROSTORE FAKULTETE

V stavbe univerze lahko vstopajo le zdravi študenti.

Na UP FHŠ je obvezno razkuževanje rok. Vstopa se samo skozi glavni vhod. Drugi vhod je namenjen le izhodu. Kjer je mogoče, je na hodnikih in stopniščih označena smer gibanja, da je čim manj stikov med posamezniki. Pravilo je, da se držite desne strani stopnišča in hodnikov.

 

Študent gre po vstopu na fakulteto takoj v učilnico, kjer poteka izpit, se usede na označen prostor in počaka predavatelja. V predavalnicah je samo toliko stolov, da je spoštovana priporočena medosebna razdalja med študenti. Stolov in miz, ki niso namenjeni uporabi, se ne uporablja, ne premika in ne dotika.

Po opravljeni obveznosti študent zapusti fakulteto.

Zadrževanje v prostorih fakultete ni zaželjeno.

 

IZPITNI ROKI

V poletnem in jesenskem izpitnem obdobju se izpiti oz. preverjanje znanja praviloma izvajajo na daljavo, lahko pa učitelj pri posameznem predmetu izvedbo pisnega izpita predvidi v predavalnici. V kakšni obliki poteka končno preverjanje je vidno v ŠIS-u in v urniku.

Izvedba preverjanja znanja on-line

Izpiti v on-line okolju potekajo v pisni ali ustni obliki, kombinaciji obojega ali pa imajo v učnem načrtu opredeljen drug način opravljanja obveznosti. V primeru ko izpit poteka on-line, predavatelj prijavljenim študentom pošlje povezavo na spletno platformo kjer bo izpit potekal in navodila za izvedbo izpita.

Izvedba izpita v predavalnici

Predavalnica bo odprta 15 minut pred začetkom izpita, študenti ob prihodu na fakulteto odidejo direktno v predavalnico in sedejo na označene sedeže. Stolov se ne sme premikati. Predavatelj pred izpitom preveri prisotnost prijavljenih in oddane izjave. Pri vstopanju v fakulteto in v prostorih fakultete se študenti držijo vseh zgoraj navedenih ukrepov in navodil.

Sklep o izvedbi izpitov

 

Podrobnejša navodila na naslednji povezavi: NAVODILA ŠTUDENTOM 1.6.2020

 


INFORMACIJE ZA TUJE ŠTUDENTE

27. maj 2020

Vir: www.upr.si

Tuji študenti, zaposleni in obiskovalci se lahko vrnete na univerzo, vendar je pri tem potrebno spoštovati tudi vladne ukrepe. Vsi tujci, ki vstopajo v Slovenijo, morajo preživeti karanteno, Vlada RS pa je opredelila tudi nekaj izjem.

Tako vam ni potrebno biti v karanteni, če:

 • imate v Sloveniji stalni ali začasni naslov (vsi univerzitetni študenti in zaposleni bi praviloma morali imeti potrdilo o registraciji naslova);
 • ste dnevni migrant (študenti, zaposleni ali obiskovalci);
 • študenti, zaposleni ali obiskovalci s stalnim ali začasnim naslovom v EU;
 • študenti, zaposleni ali obiskovalci, ki bivate izven EU in predložite dokazilo, da ste bili negativni na SARS-CoV-2, ki ni starejše od 3 dni.

Na pot se odpravite z naslednjimi dokazili:

 • potrdilo o prijavi naslova v Sloveniji (izdano s strani upravne enote za začasni naslov ali osebni dokument za stalni naslov),
 • potrdilo o vpisu, če ste študent,
 • potrdilo o sprejemu, če ste mobilni študent,
 • pogodbo  o zaposlitvi ali potrdilo delodajalca, če ste zaposleni,
 • povabilo, če ste gostujoči raziskovalec ali profesor,
 • potrdilo, da ste bili na testu za bolezen SARS-CoV-2 negativni, ki ni starejše od 3 dni, če ne bivate v EU. 

 

Preden se odpravite na pot, se o razmerah na poti, epidemiološki situaciji in mejnih režimih v vseh državah na poti pozanimajte pri slovenskem veleposlaništvu v vaši državi.


SPREMEMBE VELJAVNIH UKREPOV UNIVERZE NA PRIMORSKEM

18. maj 2020

 

Spoštovani študentke in študenti UP FHŠ,

z današnjim dnem se spreminjajo veljavni ukrepi Univerze na Primorskem za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Prosimo, da upoštevate vse opredeljene ukrepe, ki ostajajo v veljavi do preklica.

 

Za študente UP FHŠ v obdobju 18. 5. - 31. 5. 2020 ni večjih sprememb.  

Pedagoški proces in preverjanje znanja se še naprej izvaja prilagojeno, na daljavo (predavanja, seminarji, ustni izpiti in podobne pedagoške aktivnosti).

Edina sprememba je, da se terenske vaje izvedejo do konca semestra, t.j. do konca maja 2020. Več informacij dobite od predavateljev.

Možno je tudi naročilo gradiva v knjižnici UP FHŠ, z dogovorjenim prevzemom v avli UP FHŠ.

 

Naj izpostavimo, da je načeloma dovoljen dostop do stavbe UP FHŠ, vendar le zdravim študentom in zaposlenim (brez znakov akutne okužbe dihal). Ob prvem prihodu je potrebno podpisati izjavo s katero jamčite, da ste zdravi. Izjava je dostopna na ŠIS/VIS.

Fakulteta je odprta v skrajšanem času, in sicer od 8h do 15:30. V tem času so vhodna vrata odklenjena, v avli je receptor, ki opozarja na dosledno upoštevanje navodil. Na UP FHŠ vstopajte z zaščitno masko. Ob vstopu si razkužite roke. Zadrževanje v avli UP FHŠ in drugih skupnih prostorih ni dovoljeno, medtem ko je zadrževanje pred stavbo dovoljeno. Vseeno upoštevajte medosebno razdaljo. Na fakulteto ne prihajajte, če nimate dogovorjenih obveznosti.

 

Kontakt s strokovnimi službami še naprej poteka preko e-maila. Za morebitne nujne zadeve, ki jih ne morete urediti brez osebnega stika, se je potrebno predhodno dogovoriti za termin srečanja (sestanka). Zaradi prostorskih pogojev v strokovnih službah je v tem primeru obvezna uporaba zaščitne maske.

 

Glede izvedbe izpitov v juniju boste prejeli dodatna navodila. Načeloma velja, da ustni izpiti potekajo preko e-orodij, pisni izpiti pa lahko v prostorih UP FHŠ ali preko e-orodij. Predavatelji bodo sporočili način izvedbe pravi čas. Zaradi vzpostavljanja varnostnih ukrepov je možna minimalna sprememba izpitnih rokov glede ure izpita, dnevi ostajajo enaki.

 

Več o samih ukrepih je objavljeno na spletni strani UP: https://www.upr.si/si/univerza/novosti-in-obvestila/z-18-5-se-spreminjajo-ukrepi-up-za-preprecevanje-sirjenja-bolezni-sars-cov-2 ter na spletni strani UP FHŠ: https://www.fhs.upr.si/sl/novice/informacije-v-casu-izrednih-razmer-2.


NAVODILA ZA IZVAJANJE PRILAGOJENEGA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA V ČASU EPIDEMIJE

 

Senat Univerze na Primorskem sprejel več odločitev, ki omogočajo študentom lažje spoprijemanje s posledicami epidemije COVID-19. Te vključujejo spremenjene načine preverjanja in ocenjevanja znanja in spremenjene pogoje za napredovanje v višji letnik. Univerza je izdala tudi navodila za izvajanje prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja v času epidemije.

 

SPREMEMBE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Na UP FHŠ trenutno ne predvidevamo spremenjenega preverjanja in ocenjevanja znanja pri posameznih predmetih v poletnem in jesenskem izpitnem obdobju študijskega leta 2019/2020. Glede na stanje oz. potek razmer je možen sprejem spremembe preverjanja in ocenjevanja znanja za nekatere predmete v mesecu maju.

Spremenjeni so posamezni roki, določeni s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi na Primorskem, in sicer:

 • Študent se mora na izpit prijaviti najkasneje tretji dan pred razpisanim izpitnim rokom.
 • Študent se mora od izpita odjaviti najkasneje v roku dveh (2) dni pred razpisanim izpitnim rokom.
 • Določba 4. odstavka 19. člena glede odjave od izpita ne velja.
 • Izvajalcu izpita je seznam študentov, prijavljenih na izpitni rok, dostopen en (1) dan pred izpitnim rokom.
 • Ocenjevalec izpita opremi seznam študentov z ocenami pisnega izpita in s podpisom ter ga odda v referat najkasneje v roku desetih (10) dni od dneva izpita.
 • Ustni del izpita se mora začeti najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po seznanitvi študentov z ocenami pisnega dela izpita.


NAVODILA ZA IZVAJANJE PRILAGOJENEGA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Univerza na Primorskem je pripravila Navodila za izvajanje prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja v času epidemije COVID-19. Pri tem je upoštevala priporočila Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), sklepe senata Univerze na Primorskem, priporočila delovne skupine Rektorske konference Republike Slovenije in izkušnje z že izvedenimi preverjanji.

NA UP FHŠ smo pripravljeni na izvedbo izpitov v predavalnicah, upoštevajoč vse varnostne ukrepe. Predavalnice so že rezervirane skladno z izpitnimi roki.

Oblika izvedbe izpitov na UP FHŠ je prepuščena izvajalcem. Prosimo, da o obliki izvedbe izpitov pravočasno obvestite študente in Referat UP FHŠ.


SPREMENJENI POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

Študentom posameznih programov je omogočeno napredovanje v višji letnik pod spremenjenimi pogoji. Ti so predstavljeni v pripetem dokumentu, ki vključuje le tiste študijske programe, na katerih so se v študijskem letu 2019/2020 spremenili pogoji za napredovanje v višji letnik.

 

Informacije so dostopne na spletni strani UP: https://www.upr.si/si/univerza/novosti-in-obvestila/prilagojena-preverjanja-znanj-in-napredovanja-v-visji-letnik

 

Navodila za izvajanje prilagojenega preverjanja in ocenjevanja znanja v času epidemije COVID-19 (33kb)