Spremljanje in zagotavljanje kakovosti

print

Osnovni akti

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem sledi določilom Meril o spremljanju, ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela (Ur.l. RS, št. 124/2004).

Fakulteta spremlja kakovost izvedbe študijskega procesa v skladu s 70. in 71. členom Pravil o organizaciji in delovanju UP FHŠ ter v skladu s Pravilnikom o evalvaciji UP, Pravilnikom o izvajanju študenske ankete na UP ter Pravilnikom o izvajanju ankete o zadovoljstvu zaposlenih na UP.

Na tem področju na podlagi 70. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije Koper deluje tudi Komisija za kakovost UP FHŠ, ki šteje pet članov, štiri iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih oziroma znanstvenih sodelavcev ter enega predstavnika študentov. Komisija za kakovost spremlja kakovost izobraževalne, znanstveno-raziskovalne, umetniške in strokovne dejavnosti na fakulteti, pripravlja predloge za spremljanje in izboljševanje delovanja fakultete, pripravlja letna poročila o kakovosti s predlogi za izboljševanje dela fakultete in drugo.


Komisija za kakovost UP FHŠtop

  • doc. dr. Tadej Praprotnik (predsednik)
  • izr. prof. dr. Gregor Pobežin
  • doc. dr. Katarina Šmid
  • izr. prof. dr. Vlado Kotnik
  • Luka Drašler Florjančič, predstavnik študentov
  • Mojca Družina, administrativno strokovna pomoč

Gradiva v zvezi s spremljanjem, ugotavljanjem in izvajanjem kakovostitop

Fakulteta vsako leto spremlja zadovoljstvo študentov in zaposlenih; v ta namen s pomočjo visokošolskega informacijskega sistema izvaja anketo med študenti in anketo med zaposlenimi. Na podlagi izsledkov komisija pripravlja redna poročila ter predloge za izboljšave v pedagoškem procesu ter delovnem okolju UP FHŠ. 

Študentske ankete​

Ankete o zadovoljstvu zaposlenih


Poročila v zvezi s spremljanjem, ugotavljanjem in izvajanjem kakovostitop

Fakulteta vsakoletno sprejema tudi samoevalvacijska in letna poročila. Samoevalvacija predstavlja enega najpomembnejših instrumentov sistema kakovosti visokošolskih zavodov. Gre za proces "opredeljevanja, zbiranja in analiziranja kvalitativnih (samoocene zaposlenih in mnenja uporabnikov) in kvantitativnih (dejstva) informacij, ki vodi do odločitev o predvidenih (možnih) modifikacijah, izpopolnjevanju in nadaljevanju ciljev študijskega in raziskovalnega programa ali visokošolske institucije. Samoevalvacija zagotavlja visokošolskim institucijam okvir za oblikovanje lastne definicije kakovosti, služi jim kot pomoč pri oceni dosežkov lastnega poslanstva in strateških ciljev ter jim omogoča pripravo akcijskega načrta za nadaljnje delo. S pomočjo samoevalvacije visokošolske institucije ponovno premislijo svoje cilje ter način in obseg doseganja teh ciljev."

Samoevalvacijska poročila

 

Letna poročila


Analiza zaposlenosti diplomantov