Oddelek in študenti

print

 

Zgodbe naših študentov

Projektne dejavnosti študentov


 

Zgodbe naših študentov

 

 

 


Projektne dejavnosti študentov


Projekti »Po kreativni poti do praktičnega znanja« (PKP)


TRIKLINIJ – Rimska kulinarika kot nov turistični produkt

Vodji projekta: prof. dr. Irena Lazar

Pedagoška somentorica: doc. dr. Neža Čebron Lipovec,

Partner: Turistično združenje Izola, delovni mentor Dean Kocjančič

Kulturna dediščina je ena vodilnih atrakcij in spodbud za turistični obisk in torej pomemben gradnik dejavnosti v lokalnih okoljih. Specifična lokalna kulturna dediščina in z njo povezana identiteta turistično ponudbo izjemno bogatita, saj slednja lahko tvori jedro doživetja, pristne izkušnje, ki jo obiskovalci in turisti danes iščejo. Na slovenski obali je izvrsten primer take dediščine rimska obmorska vila, predstavljena v Arheološkem parku Simonov zaliv. S projektom nadgrajujemo delo in želimo s Turističnim združenjem Izola razviti nov, inovativen turistični produkt, ki bo hkrati sredstvo interpretiranja in ozaveščanja o dediščini. Oblikovali bomo ponudbo kulinarike na več ravneh, ki bo vsebino črpala iz arheološko-humanističnega znanja, hkrati pa bo odigrala pomembno vlogo v promociji te sicer manj izpostavljene dediščine. Projekt je svojevrsten preizkus, ki bo deloval kot spodbuda za lokalne podjetnike (hotelirje in gostince). Študenti različnih strok (arheologija, zgodovina, medijski študiji, dediščinski turizem) združujejo znanja in kompetence, da bi oblikovali ekonomsko atraktivne produkte, ob tem pa preizkusili svoje znanje v realnem delovnem okolju, ki jih čaka po koncu študija.


Projekti »Študentski inovativni projekti za družbeno korist« (ŠIPK)


HANDS-ON HERITAGE – Restavriranje in konserviranje dediščine in-situ kot turistični potencial

Vodji projekta doc. dr. Neža Čebron Lipovec,

Pedagoška somentorica: prof. dr. Irena Lazar

Partner : Zavod za restavratorstvo ZAR, strokovna mentorica kons. Rest. Mateja Krošelj

Projekt se posveča hkratni promociji arheološke dediščine in poklicev arheologov in konservatorjev-restavratorjev. Študentje se preizkušajo v osnovnih konservatorsko-restavratorskih ter vzdrževalna dela na mozaikih in zidovih. Istočasno pa snujemo in izvajamo »restavratorske« in arheološke delavnice za obiskovalce, kjer se slednji lahko na replikah mozaikov in v »arheo-peskovniku« seznanijo z nalogami in orodji restavratorjev in arheologov. To posebno hands-on doživetje bomo dopolnili s tematskimi vodenji po parku »skozi oči restavratorja« in »skozi oči arheologa«. Ideja tekočega projekta nastaja kot nadgradnja in promocija delavnic, ki so jih študenti razvili v ŠIPK projektu »Moja kocka v mozaiku« v letu 2019.

Smeri sodelujočih študentk in študentov: Arheologija in Zgodovina, Arheološka dediščina Evrope (mag.), Dediščinski turizem (mag.), Management (VS), Predšolska vzgoja (VS) ter Konserviranje in restavriranje slikarskih del z ALUO UL.

                         


GRADIMO POTI DO DEDIŠČINE – Dostopnost kulturne dediščine in urejanje javnega prostora

Vodji projekta doc. dr. Neža Čebron Lipovec

Pedagoški somentorji: asist. prof. Petra Furlan (PEF), izr. prof. dr. Gregor Kovačič (FHŠ)

Partner: KUD ProstoRož, strokovna mentorica Maša Cvetko, u.d.i.a.

Dostopnost kulturne dediščine je osrednja tema sodobne interpretacije in prezentacije dediščine. S projektom »Gradimo poti do dediščine« se spopadamo z izzivom tako fizične, in z njo vizualne dostopnosti parka, hkrati pa z dostopom do informacij. V ta namen smo si zadali dva cilja. Prvi cilj je oblikovati predloge za večjo vizualno prepoznavnost parka z nadgradnjo njegove zunanje podobe. Drugi cilj pa je oblikovati naravoslovno in kulturnozgodovinsko učno pot, ki bo staro mestno jedro Izole povezala z območjem Simonovega zaliva in tako vzpostavila miselno vez med obema deloma mesta. Za zbiranje vsebin in idej za povezovanje mesta z lokacijo parka bomo organizirali srečanja z lokalnim prebivalstvom in jih tako spodbudili k bolj aktivnemu stik z dediščino. Ob poti bodo obiskovalci spoznavali tako značilnosti zgodovinske dediščine Izole kot tudi njene naravne vrednote, ki so jih prepoznali že Rimljani. Cilj oziroma izhodišče poti je arheološki park, kjer se bodo poleg izobraževalnih dejavnosti odvijali tudi številni kulturni dogodki, namenjeni lokalnemu prebivalstvu in vsakršnim radovednim obiskovalcem. Konceptualno projekt nadgrajuje projekt AS – Arheologija za vse in takrat zastavljene tematske poti. Konkretno predlogo za projekt pa predstavljajo analize prostora, ki so nastale v okviru ŠIPK projekta »Moja kocka v mozaiku« leta 2019.

Smeri sodelujočih študentk in študentov: Arheologija in Zgodovina, 1. in 2. stopnja, Vizualne komunikacije (mag.), Sredozemsko kmetijstvo (VS), Razredni pouk, Predšolska vzgoja (VS), Inkluzivna pedagogika (mag.).