Tržni projekti

print

1 - Predhodne arheološke raziskave (izkopavanje, vzorčenje in arheološka raziskava ob gradnji) na lokaciji Podlehnik (EŠD 29703, EŠD 29704 in EŠD 29705) na AC Draženci – MMP Gruškovje (območja 12 – 25)

Naročnik: DARS d.d.

Izvajalci: - ZVKDS CPA, Poljanska cesta 40, Ljubljana; Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper; Er-TAC d.o.o.

Nosilec projekta: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Datum izvedbe terenskih del: 23. september 2015- 28. februar 2017.

Koda raziskave: 17-0087.

 

Projekt Predhodne arheološke raziskave (popolno izkopavanje, vzorčenje in arheološka raziskava ob gradnji) na lokacijah v Podlehniku (EŠD 29703, EŠD 29704 in EŠD 29705) na AC Draženci –MMP Gruškovje, se izvajal na naročilo naročnika DARS d.d. Ulica XIV korpusa, Celje. Izvajalci predhodnih arheoloških raziskav so bili Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (UP ZRS, od januarja 2016 dalje UP FHŠ) in ER-TAC d.o.o. Rezultati arheoloških raziskav na lokacijah Podlehnik- Arheološko območje Murko, Podlehnik- Arheološko območje Pod Farovškim gradom in Stanošina – Arheološko območje Mavčič so pokazali, da so vse tri lokacije multiperiodnega in naselbinskega značaja, kjer se je poselitev oz. uporaba prostora odvijala skozi več časovnih obdobjih od prazgodovine dalje.

 

2 - Arheološka raziskava ob gradnji ter arheološko izkopavanje v okviru rekonstrukcije objekta 3 Dijaškega doma Koper, Cankarjeva ulica 5, Koper – urejanje dvorišča in komunalna oprema objekta

Naročnik: Dijaški in študentski dom Koper.

Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, 
Titov trg 5, 6000 Koper.

Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol., UP FHŠ IAD.

Vodja raziskave: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol., UP FHŠ IAD.

Datum izvedbe terenskih del: 16. 2. 2016 – 19. 7. 2017.

Koda raziskave: 13-0141.

 

Arheološka raziskava, izvedena v sklopu rekonstrukcije objekta 3 Dijaškega doma Koper, v letu 2016/2017 je potekala na območju notranjega dvorišča, na območju predvidenih izkopih za komunalne vode in na območju predvidenega novega ekološkega otoka, predhodno arheološko testno sondiranje, pa je bilo opravljeno že v letu 2013. Rezultati raziskave so pokazali, da so plasti bile zaradi intenzivnega gradbenega delovanja v zadnjih 200 letih v večini premešane. Kronološko smo lahko opredelili arheološke ostaline, ki so pripadale obdobju od pozne antike, visokega in poznega srednjega veka do novega veka in modernega obdobja. Večina kontekstov je kazala intenzivne modernejše posege, kar se je kazalo tudi v premešanem arheološkem materialu najdenem v plasteh in polnilih. Določenih je bilo 9 faz s podfazami ter 8 gradbenih posegov.

 

3 - Strunjan – Hiša Osko

Naročnik: privatni investitor.

Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper.

Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Vodja raziskave: doc. dr. Zrinka Mileusnić, univ. dipl. arheol.

Datum izvedbe terenskih del: 20. 04. 2016–21. 04. 2016.

Koda raziskave: 16-0166.

 

Sodelavci Univerze na Primorskem, so opravili raziskavo in odstranitev arheološke ostaline – arheološki testni izkop v Strunjanu (parc. štev. 2205, k.o. 2631 − P ortorož; EŠD: 14156 Strunjan – Naselje; EŠD: 28262 Strunjan – Kulturna krajina Strunjanska dolina; EŠD: 28551 Strunjan – Arheološko najdišče Borgola) zaradi izdelave dovoza k stanovanjski hiši in parkirišč, ki je predstavljal poseg v varovano območje dediščine. Opravljen je bil izkop treh testnih jarkov na območju predvidenega dovoza. Potek in stratigrafija je bila ustrezno dokumentirana. Na podlagi stratigrafije in manjšega števila recentnih najdb v vrhnjih plasteh, je bilo zemljišče sproščeno za gradbeni poseg.

 

4 - Raziskave ob gradnji – nadzor z dokumentiranjem na lokaciji Dijaški in Študentski dom, Cankarjeva ulica 5, Koper

Naročnik: Istrabenzplini d.o.o.

Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper.

Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Vodja raziskave: Mateja Ravnik, univ. dipl. arheol.

Datum izvedbe terenskih del: 10. 8. 2017.

Koda raziskave: 17-0333.

 

V sklopu izvedbe energetske sanacije Dijaškega in študentskega doma Koper je bil objekt 1 priključen na že obstoječ plinovod s strani Istrabenzplini d.o.o. Za izvedbo priključka na plinovod je bilo potrebno izkopati kanal širine 0,90 m; dolžina izkopa je znašala 23,10 m, globina pa okrog 0,75 m.

Dokumentirana sta bila dva profila izkopnega polja, južni skoraj v celoti poteka po modernih zasutjih optičnega kabla T-2, severozahodni in severni pa v zahodnem delu po zasutju komunalnih vodov objekta 3 in je le v osrednjem delu ohranjen do te mere, da smo lahko dokumentirali del temelja in ruševine ter zasutja, verjetno novoveškega nastanka.

 

5 - Koper – Bazoviška ulica 5a

Naročnik: zasebni investitor.

Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper.

Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Vodja raziskave: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Datum izvedbe terenskih del: 9.3.2017 – 15.3.2017.

Koda raziskave: 17-0087.

 

Lokacija testne sonde na Bazoviški ulici 5a v Kopru se je nahajala v severovzhodnem delu nekdanjega koprskega otoka, ki tudi sicer izpričuje bogato arheološko, zgodovinsko in arhitekturno dediščino. Testno sondiranje je bilo izvedeno zaradi predvidenih gradbenih posegov na omenjeni lokaciji. Stratifikacija plasti in arheoloških ostalin je pokazala, da dogajanja na tem prostoru lahko smiselno umestimo v šest različnih faz uporabe prostora. Najstarejšo fazo na najdišču – fazo 1 lahko na osnovi najdb opredelimo v poznoantično obdobje. Preostalih pet faz najdišča (faze 2-6) pa povezujemo z novoveškimi gradbenimi posegi na sami lokaciji (predvsem z njihovim odpadom oz. utrjevanji tik ob hiši na Bazoviški 5.

 

Pri arheološkem testnem sondirajnju sta sodelovala tudi študenta arheologije UP FHŠ OAD.

 

6 – Koper – Luka Koper

Naročnik: Luka Koper d.d.

Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper.

Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Vodja raziskave: doc. dr. Zrinka Mileusnić, univ. dipl. arheol.

Datum izvedbe terenskih del: 06.03.2017-08. 03.2017.

Koda raziskave: 17-0050.

 

Cilj predhodne arheološke raziskave je bil določiti obseg morebitnih arheoloških plasti na raziskanem območju ter le-te dokumentirati in odstraniti s postopki opravljenimi po uveljavljeni arheološki metodologiji. Opravljen je bil strojni izkop dveh testnih jarkov na območju predvidenega objekta in okolice. Testni izkop smo izvajali do nivoja zalivanja in mestoma do globine na kateri smo ugotovili prisotnost arheoloških oz. do drugih antropogenih ostalin, saj je v tem primeru šlo za ostanke mlajše od 50 let. Ostaline, odkrite na območju obeh testnih sond so razkrile predvsem ostanke gradbenih dejavnosti, ki jih lahko umestimo v čas po začetku gradnje pristanišča oz. po začetku prve faze gradnje na severni obali Kopra v drugi pol. 20. stoletja. Temu ustreza večina vodov in odkritih konstrukcij, kakor tudi večina najdb. Prisotnost starejših najdb, predvsem keramike iz 15. in 16. stoletja lahko razlagamo kot posledico rabe materialov iz mestnega jedra za potrebe nasipavanja.

 

7 - Koper - Dolinska cesta

Naročnik: zasebni investitor.

Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper.

Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Vodja raziskave: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.

Datum izvedbe terenskih del: 3. 4. 2018.

Koda raziskave: 18-0126.

 

Zaradi izgradnje stanovanjske hiše je bilo na lokaciji Dolinska cesta v Kopru na parc št. 2014/18 in 2014/20 k.o. 2650 Koper predpisano arheološko strojno sondiranje, ki ga je za naročnika izvedel Inštitut za arheologijo in dediščino, Fakultete za humanistične študije, Univerze na Primorskem ob pomoči študentov arheologije Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ. Z arheološkim strojnim testnim sondiranjem na lokaciji Dolinska cesta v Kopru, v skupni površini 30 m2, smo lahko evidentirali stratifikacijo soslednih geoloških plasti in v posameznih sondah tudi sledi recentnih posegov. Sledi rimskodobne naselitve, kot predvideno v Registru nepremične kulturne dediščine (EŠD 16581 Koper – Arheološko najdišče Pri Angelu), na tem delu območja ni bilo zaslediti.

 

8 - Koper - Dolinska cesta II

Naročnik: zasebni investitor.
Izvajalec: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za arheologijo in dediščino, Titov trg 5, 6000 Koper
Odgovorna oseba izvajalca: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.
Vodja raziskave: doc. dr. Alenka Tomaž, univ. dipl. arheol.
Datum izvedbe terenskih del: 325. 7. 2018 - 26. 7. 2018.
Koda raziskave: 18-0256.

 

Zaradi gradbenih posegov v prostor je bilo na lokaciji Dolinska cesta v Kopru na parc št. 2014/29, 2014/31, 2014/32, 2014/33, 2014/34, 2014/35, 2014/37, 2014/38, 2014/39, 2014/40, 2014/41, 2014/42, 2014/44, 2014/45, 2014/46, 2014/47, 2014/30, 2014/36, 2014/43 in 2014/48 k.o. Koper predpisano arheološko strojno sondiranje, ki ga je za naročnika izvedel Inštitut za arheologijo in dediščino, Fakultete za humanistične študije, Univerze na Primorskem. Z arheološkim strojnim izkopom 7 testnih sond v skupni površini 42 m2, smo evidentirali stratifikacijo geoloških plasti in sledi recentnih posegov. Glede na rezultate testnega sondranja kakor tudi analizo drobnega gradiva lahko predvidevamo, da je bil predvsem vzhodni del območja raziskave uporabljan že v rimskem času, čeprav sledi rimskodobnih objektov ali plasti ni bilo odkritih. Rimskodobne najdbe so nahaja le v sekundarnem kontekstu v sondah 5 in 6 na skrajnem vzhodnem robu raziskanega dela območja. Ta del obravnavanega prostora morda lahko razumemo tudi kot del rimskodobne kulturne krajine z manjšim poselitvenim potencialom, ki je bil ob priliki nasipavanja terena poškodovan. Lokaciji, kjer so bile odkrite rimskobne najdbe, sta tudi sicer najbližje območju, oziroma cesti, kjer so bile že v preteklosti odkrite rimskodobne najdbe najdišča Koper – Arheološko najdišče Pri Angelu (EŠD 16581).