Tekoči projekti

print

  


Pasts without history and displaced histories of people without traces 

 

Michèle Baussant: CNRS, CEFRES

Katja Hrobat Virloget: Oddelek za antropologijo in kulturne študije FHŠ

UP. 1.1.2021—31-12.2022, BI-FR/21-22 PROTEUS-001, bilateralni projekt Francija-Slovenija, vir financiranja ARRS

Slovensko-francoska ekipa raziskovalcev bo na primerjalni način preučevala spominske fenomene, povezane z nasilnimi in/ali utišanimi preteklostmi vezanih na množične migracije. Po politični preureditvi Evrope leta 1945, Severne Afrike in drugih nekdanjih kolonialističnih držav je prišlo do izgona oz. odselitve etničnih manjšin, ki veljalo za “poražence” zgodovine, njihova mesta pa so postala “dom” drugemu prebivalstvu, ki ni imelo nujno povezavo s kulturno dediščino predhodnega prebivalstva. Raziskovalci bodo na primerjalni način preučevali sorodne premike prebivalstva iz Bližnjega Vzhoda, Severne Afrike, Vzhodne in Srednje Evrope, Balkana, Angole, Brazilije itd. na primeru Italijanov, Judov, Nemcev, po-kolonialnih etničnih manjšin itd. Cilj projekta je prijava skupnega evropskega projekta, izmenjava znanj prek seminarjev in skupne znanstvene objave.

Več o projektu


    

LanGuide - Language guidance tool for improving language knowledge

 

Evropska komisija, program Erasmus+ KA203 - Strategic Partnership for higher education

Trajanje projekta: 1.09.2019-30.8.2022

Nosilec projekta: UP Fakulteta za humanistične študije

Projektno partnerstvo: Univerza na Primorskem, FHŠ; Univerza v Zadru; Univerza na Reki; Transilvania University of Brașov; Mälardalen University; University of Castilla-La Mancha

Vodja projekta: doc. dr. Neva Čebron

Projekt LanGuide sledi evropski jezikovni politiki, ki želi spodbujati mobilnost in medkulturno sporazumevanje v visokošolskem prostoru, zato učenje več jezikov in večjezičnost tvori pomemben steber jezikovne politike Evropske unije (EU). Zastavili smo di namreč cilj, da bo vsak državljan Evropske skupnosti poleg materinega jezika obvladal še najmanj dva druga jezika. V skladu s premisami visokošolske prenove v EU je projekt LanGuide usmerjen v internacionalizacijo akademskega okolja, ki se pri učenju naslanja na računalniško podprto tehnologijo, da ustvari prožne učne poti, prilagojene uporabnikovim potrebam in ciljem.

Več o projektu


In linea con la politica linguistica dell'UE e i suoi sforzi per promuovere la mobilità e la comprensione interculturale, l'acquisizione delle lingue e il multilinguismo rappresentano degli elementi importanti, che promuovono la conoscenza di 2 lingue oltre alla madrelingua. In linea con il background linguistico della politica dell'UE, il progetto "LanGuide" si concentra sull'internazionalizzazione dell’educazione, sull'uso crescente dell'apprendimento digitale e sul sostegno alla creazione di percorsi di apprendimento flessibili in linea con le esigenze e gli obiettivi degli utenti.

Descrizione del progetto


In line with EU language policy and its efforts to promote mobility and intercultural understanding, language acquisition and multilingualism represent important elements of the EU’s language policy, promoting the knowledge of 2 languages in addition to the mother tongue. In line with the linguistic background of the EU policy the project “LanGuide” is focused on internationalised education, growing use of digital learning, and supporting the creation of flexible learning pathways in line with users’ needs and objectives.

Project description

 

Predstavitev mobilne aplikacije LanGuide na poletni šoli Halo, tukaj slovenski Mediteran!

Koper, 12. 7. 2022 - Poletna šola Halo, tukaj slovenski Mediteran! nam je ponudila edinstveno priložnost, da predstavimo mobilno aplikacijo LanGuide in projekt LanGuide tudi širši mednarodni javnosti. Na UP FHŠ smo v okviru peojekta LanGuide namreč razvili pripomoček za izpopolnjevanje ali učenje tujih jezikov, in sicer angleščine, italijanščine, španščine, hrvaščine, romunščine in slovenščine. Najobsežnejši korpus vaj pa je namenjen prav učenju slovenščine na začetni in nadaljevalni ravni in so ga izdelale slavistke mag. Nika Pavletič, doc. dr. Klara Šumenjak in doc. dr. Jana Volk. Učna gradiva smo izdelali posebej za študente, visokošolske učitelje in administrativno osebje. Jezikovne vsebine, ki jih projekt predlaga, so usmerjene v izpopolnjevanje polstrokovnega besednjaka in v sporazumevanje na področju mobilnosti, računalništva, administrativnega in znanstvenega jezika. Vse to je prosto dostopno na mobilni aplikaciji LanGuide (https://languide.si/en/the-languide-app).


   Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška 2014 - 2020. Projekt je sofinanciran iz sredstev ESSR

Mitski park.   

Skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine / Zajednička prekogranična turistička destinacija za očuvanje, zaštitu i promicanje baštine mitskog prostora.

 

INTERREG V-A: Slovenia-Croatia ​​ ​  

Trajanje projekta: 1.9.2018-30.2.2021

Nosilec projekta: Občina Hrpelje-Kozina

Projektno patnerstvo: Općina Mošćenička Draga, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Visokošolsko središče Sežana, Univerza na Primorskem/Università del Litorale, Turistička Zajednica Općine Mošćenička Draga, Arhej d.o.oo, arheološke raziskave in druge intelektualne storitve

Vodja projekta: županja Saša Likavec Svetelšek; vodja parterja UP: doc. dr. Katja Hrobat Virloget

 

 

Ideja o kreaciji mitskega parka v Rodiku, oblikovana v predhodnem projektu LIving landscape, bo v pričujočem projektu realizirana. Urejena bo dediščinska pohodna pot po mitskih (jame, mrtva počivala, baba, lintvem, čarovnice itd.) in arheoloških točkah (Ajdovščina) v okolici Rodika in osrednji informativni center-muzej, dopolnjena bo mitska steza v Moščenički dragi. Projekt je neinvaziven, brez tabel, kamnite označbe bodo oblikovali študentje oblikovanja kamna iz VSS Sežana, vsebina bo podana v mobilni aplikaciji v zvočni obliki. Parka se bosta povezala v enotno turistično destinacijo. 

 

Več aktualnih informacij na

Mitski park - Interreg SI - HR

 

Videposnetek o nastajanju Mitskega parka (Video: Kristjan Stepančič, VSŠ Sežana. september 2020): https://www.youtube.com/watch?v=02xAfr0P9Vg


ZAKLJUČENI PROJEKTI


Komparativna analiza prostorskega razvoja turizma v zavarovanih območjih Hrvaške in Slovenije

 

Mednarodni bilateralni projekt za znanstveno-raziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

št. odločbe: BI-HR/18-19-022

Projektna partnerja: Prirodoslovnomatematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (dr. Vuk Tvrtko Opačić) in Fakulteta za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem (dr. Miha Koderman)

Financiranje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

Zavarovana območja so z razvojem turizma in rekreacije vse bolj obiskana s strani turistov in izletnikov, kar prinaša številne pozitivne, a tudi negativne prostorske posledice. Tako smo v zavarovanih območjih vedno pogosteje priča prostorskim konfliktom med varovalnimi in razvojno usmerjenimi upravljavskimi pristopi. Slovenija in Hrvaška sta z več vidikov zanimivi za analiziranje prostorskega razvoja turizma v zavarovanih območjih, saj sta imeli enak družbeno-ekonomski kontekst razvoja v obdobju bivše Jugoslavije, po osamosvojitvi in obdobju tranzicije pa so sledile različne dinamike razvoja, ki so se odražale tudi pri upravljanju zavarovanih območij.

 

V sklopu projekta je nastala znanstvena monografija, ki na voljo na spletni strani Založbe Univerze na Primorskem: http://www.hippocampus.si/challenges-of-tourism-development-in-protected-areas-of-croatia-and-slovenia/