Tekoči projekti

print

  


    

LanGuide - Language guidance tool for improving language knowledge

 

Evropska komisija, program Erasmus+ KA203 - Strategic Partnership for higher education

Trajanje projekta: 1.09.2019-30.8.2022

Nosilec projekta: UP Fakulteta za humanistične študije

Projektno partnerstvo: Univerza na Primorskem, FHŠ; Univerza v Zadru; Univerza na Reki; Transilvania University of Brașov; Mälardalen University; University of Castilla-La Mancha

Vodja projekta: doc. dr. Neva Čebron

Projekt LanGuide sledi evropski jezikovni politiki, ki želi spodbujati mobilnost in medkulturno sporazumevanje v visokošolskem prostoru, zato učenje več jezikov in večjezičnost tvori pomemben steber jezikovne politike Evropske unije (EU). Zastavili smo di namreč cilj, da bo vsak državljan Evropske skupnosti poleg materinega jezika obvladal še najmanj dva druga jezika. V skladu s premisami visokošolske prenove v EU je projekt LanGuide usmerjen v internacionalizacijo akademskega okolja, ki se pri učenju naslanja na računalniško podprto tehnologijo, da ustvari prožne učne poti, prilagojene uporabnikovim potrebam in ciljem.

Več o projektu


In linea con la politica linguistica dell'UE e i suoi sforzi per promuovere la mobilità e la comprensione interculturale, l'acquisizione delle lingue e il multilinguismo rappresentano degli elementi importanti, che promuovono la conoscenza di 2 lingue oltre alla madrelingua. In linea con il background linguistico della politica dell'UE, il progetto "LanGuide" si concentra sull'internazionalizzazione dell’educazione, sull'uso crescente dell'apprendimento digitale e sul sostegno alla creazione di percorsi di apprendimento flessibili in linea con le esigenze e gli obiettivi degli utenti.

Descrizione del progetto


In line with EU language policy and its efforts to promote mobility and intercultural understanding, language acquisition and multilingualism represent important elements of the EU’s language policy, promoting the knowledge of 2 languages in addition to the mother tongue. In line with the linguistic background of the EU policy the project “LanGuide” is focused on internationalised education, growing use of digital learning, and supporting the creation of flexible learning pathways in line with users’ needs and objectives.

Project description


   Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Hrvaška 2014 - 2020. Projekt je sofinanciran iz sredstev ESSR

Mitski park.   

Skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine / Zajednička prekogranična turistička destinacija za očuvanje, zaštitu i promicanje baštine mitskog prostora.

 

INTERREG V-A: Slovenia-Croatia ​​ ​  

Trajanje projekta: 1.9.2018-30.2.2021

Nosilec projekta: Občina Hrpelje-Kozina

Projektno patnerstvo: Općina Mošćenička Draga, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menedžment u turizmu i ugostiteljstvu, Visokošolsko središče Sežana, Univerza na Primorskem/Università del Litorale, Turistička Zajednica Općine Mošćenička Draga, Arhej d.o.oo, arheološke raziskave in druge intelektualne storitve

Vodja projekta: županja Saša Likavec Svetelšek; vodja parterja UP: doc. dr. Katja Hrobat Virloget

 

 

Ideja o kreaciji mitskega parka v Rodiku, oblikovana v predhodnem projektu LIving landscape, bo v pričujočem projektu realizirana. Urejena bo dediščinska pohodna pot po mitskih (jame, mrtva počivala, baba, lintvem, čarovnice itd.) in arheoloških točkah (Ajdovščina) v okolici Rodika in osrednji informativni center-muzej, dopolnjena bo mitska steza v Moščenički dragi. Projekt je neinvaziven, brez tabel, kamnite označbe bodo oblikovali študentje oblikovanja kamna iz VSS Sežana, vsebina bo podana v mobilni aplikaciji v zvočni obliki. Parka se bosta povezala v enotno turistično destinacijo. 

 

Več aktualnih informacij na

Mitski park - Interreg SI - HR

 


Komparativna analiza prostorskega razvoja turizma v zavarovanih območjih Hrvaške in Slovenije

 

Mednarodni bilateralni projekt za znanstveno-raziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

št. odločbe: BI-HR/18-19-022

Projektna partnerja: Prirodoslovnomatematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (dr. Vuk Tvrtko Opačić) in Fakulteta za humanistične študije Koper Univerze na Primorskem (dr. Miha Koderman)

Finansiranje: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

Zavarovana območja so z razvojem turizma in rekreacije vse bolj obiskana s strani turistov in izletnikov, kar prinaša številne pozitivne, a tudi negativne prostorske posledice. Tako smo v zavarovanih območjih vedno pogosteje priča prostorskim konfliktom med varovalnimi in razvojno usmerjenimi upravljavskimi pristopi. Slovenija in Hrvaška sta z več vidikov zanimivi za analiziranje prostorskega razvoja turizma v zavarovanih območjih, saj sta imeli enak družbeno-ekonomski kontekst razvoja v obdobju bivše Jugoslavije, po osamosvojitvi in obdobju tranzicije pa so sledile različne dinamike razvoja, ki so se odražale tudi pri upravljanju zavarovanih območij.