Vpisni pogoji

print

V univerzitetni dvopredmetni študijski program 1. stopnje Antropologija se lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je opravil katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1. 6. 1995.

V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati z maturo in kandidati, ki so pred 1. 6. 1995 zaključili katerikoli srednješolski program, izbrani glede na splošni uspeh pri maturi oz. zaključnem izpitu (70% točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk); kandidati s poklicno maturo pa glede na splošni uspeh pri poklicni maturi (40% točk), uspeh pri maturitetnem predmetu (30% točk) in splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk).

Vpisna mesta za slovenske državljane in tuje državljane iz držav EU: 25
Vpisna mesta za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva: 3
Vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante: 0