Arheologija

print

Dvopredmetni študijski program Arheologija izvaja Oddelek za arheologijo in dediščino.


ZLOŽENKA PROGRAMA


Osnovni podatki

Vrsta programa: dvopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naslov: diplomirani arheolog (UN) oz. diplomirana arheologinja (UN)
Trajanje študija: šest semestrov
Število kreditnih točk: 90 ECTS (30 ECTS na letnik)
Način študija: redni študij
Študent konča študij, ko pridobi 180 kreditnih točk (ECTS).

Cilji programatop

Študentje, bodo pridobili splošno izobrazbo s področja arheološke dediščine v najširšem pomenu besede in se seznanili z osnovnimi koncepti prepoznavanja, evidentiranja, vrednotenja, dokumentiranja in varovanja arheološke dediščine in njenega pomena za sodobno življenje. Usposobljeni bodo za samostojno temeljno delo in opravljanje nalog strokovne in tehnične narave, in sicer v muzejih, zavodih za varstvo kulturne dediščine, medijih, turizmu, organizacijah regionalnega razvoja, nevladnih organizacijah in gospodarskih družbah, katerih temeljna dejavnost je preventivna arheologija. 

Poleg temeljnih vsebin ponuja študij kulturne dediščine oz. arheologije tudi številna specifična znanja o:
•    muzeologiji,
•    konservatorstvu,
•    restavratorstvu,
•    kulturni dediščini v turizmu,
•    pravnem varstvu dediščine.

Študij je redni in se izvaja v predavalnicah Fakultete za humanistične študije v Kopru in  tudi na različnih, zgodovinsko pomembnih lokacijah, v obliki terenskih vaj in strokovnih ekskurzij.

Cilji programa in kompetence

Možnosti zaposlitvetop

  • muzejski kustos, restavrator, konservator, kulturni delavec ipd. v:
  • nacionalnih, pokrajinskih in tematskih muzejih,
  • območnih enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
  • časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
  • založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (gledališča, knjižnice, kulturni centri ...),
  • turizmu in drugih gospodarskih panogah

 

Vpisni pogojitop

Predmetnik top