Vpisni pogoji

print

Na študijski program Arheologija se lahko vpišejo kandidati, ki so

a) opravili maturo,
b) opravili poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) opravili katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1. 6. 1995.

V študijski program se lahko vpišejo tudi kandidati, ki so uspešno zaključili enakovredno izobraževanje v tujini.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:
-    splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu              70 % točk,
-    splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                 30 % točk.

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
-    splošni uspeh pri poklicni maturi          40 % točk,
-    splošni uspeh v 3. in 4. letniku             30 % točk,
-    uspeh pri maturitetnem predmetu        30 % točk.

Vpisna mesta za slovenske državljane in tuje državljane iz držav EU: 25
Vpisna mesta za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva: 3
Vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante: 0

Merila za prehode

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

• študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program, 
• senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa 1. stopnje Arheologija;
• ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu. 

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja. 

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.