Geografija

print

Dvopredmetni študijski program Geografija izvaja Oddelek za geografijo.


ZLOŽENKA PROGRAMA


Osnovni podatki

Vrsta programa: dvopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naziv: diplomirani geograf (UN)/ diplomirana geografinja (UN)
Trajanje študija: tri leta (šest semestrov)
Število kreditnih točk: 90 ECTS (30 ECTS na letnik)
Način študija: redni študij
Opis programa

Cilj programa

Univerzitetni študijski program 1. stopnje Geografija traja 3 leta (6 semestrov). Organiziran je v obliki predavanj, vaj, seminarjev, praktičnega usposabljanja, terenskih vaj in terenskih seminarjev. Študentje pridobijo splošno geografsko izobrazbo in vpogled v razvoj in stanje geografske vede.
Študij poleg temeljnih vsebin ponuja še posebna znanja:

  •     uporabe geografskih informacijskih sistemov (GIS),
  •     terenske seminarje in številne terenske vaje,
  •     dobro poznavanje terenskih in kabinetnih metod geografskega raziskovanja,
  •     tematsko kartografijo,
  •     praktično usposabljanje v delovnem okolju.

Cilji programa in kompetence

Možnosti zaposlitve

Diplomanti se lahko zaposlijo na področjih, kjer je zaželeno poznavanje naravnih, družbenih in prostorsko razvojnih problemov, pojavov in procesov, kot so analitiki, načrtovalci, kartografi in strokovni delavci v:
•    zasebnih in javnih ustanovah,
•    državni in občinski upravi,
•    načrtovalskih podjetjih,
•    turizmu in drugih gospodarskih panogah.

Vpisni pogoji

 

Predmetnik