Zgodovina

print

Dvopredmetni študijski program Zgodovina izvaja Oddelek za zgodovino.


ZLOŽENKA PROGRAMA


Osnovni podatki

Vrsta programa: dvopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naslov: diplomirani zgodovinar (UN) oz. diplomirana zgodovinarka (UN)
Trajanje študija: šest semestrov
Število kreditnih točk: 90 ECTS (30 ECTS na letnik)
Način študija: redni študij
Študent konča študij, ko pridobi 180 kreditnih točk (ECTS).

Cilji programatop

Študij zgodovine na UP FHŠ je usmerjen v problemsko poznavanje in obravnavanje zgodovine. Cilj študija na prvi stopnji je izoblikovati diplomante, ki v okviru dvopredmetnega študijskega programa pridobijo uvid v stroko ter splošno zgodovinsko izobrazbo, to je poznavanje ključnih prelomnic in procesov v zgodovini Evrope, sveta in Slovenije s posebnim poudarkom na Sredozemlju in slovenskem primorskem etničnem prostoru. Kombiniranje študija zgodovine z drugimi področji študentu nudi interdisciplinarno razumevanje družbene stvarnosti.

Cilji programa in kompetence

Možnosti zaposlitvetop

Diplomanti dvopredmetnega študijskega programa 1. stopnje Zgodovina bodo pridobili splošno strokovno izobrazbo. Možnost pestre izbire predmetov iz dveh različnih smeri študija na FHŠ diplomantu omogoča takšno usmeritev študija, da si pridobi zelo široko znanje v skladu s svojimi interesi. Študent namreč lahko prikroji študij svojim zanimanjem in potrebam bodočih delodajalcev. V tem pogledu ima diplomant te študijske smeri možnosti za delo v vseh tistih okoljih, kjer sta potrebna razgledanost in poznavanje družbenih in kulturnih problemov, pojavov in procesov, tako na lokalni, nacionalni kot na mednarodni ravni.

Vpisni pogojitop

Predmetnik top