Vpisni pogoji

print

 

Vpisni pogoji za 1. letnik:

V univerzitetni študijski program Italijanistika se lahko vpiše:

a) kdor je uspešno opravil maturo;

b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta tuji jezik - italijanščina ali italijanščina kot jezik okolja na narodno mešanem območju; če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega maturitetnega predmeta;

c) kdor je pred 1. 6. 1995 uspešno zaključil katerikoli štiriletni srednješolski program.

Kandidat, ki je uspešno opravil poklicno maturo po programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, mora uspešno opraviti tudi izpit iz izbirnega maturitetnega predmeta Italijanski jezik kot tuji jezik oziroma Italijanski jezik kot jezik okolja na narodno mešanem območju. V kolikor je omenjeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, mora opraviti katerikoli drugi maturitetni predmet.


Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:

-    splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu                          70 % točk,
-    splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                  30 % točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:
-    splošni uspeh pri poklicni maturi          40 % točk,
-    splošni uspeh v 3. in 4. letniku             30 % točk,
-    uspeh pri maturitetnem predmetu        30 % točk.

Vpisna mesta za slovenske državljane in tuje državljane iz držav EU: 25
Vpisna mesta za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva: 3
Vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante: 0

  

MERILA ZA PREHODE

 Za vpis v 3. letnik se kandidati prijavijo z obrazcem Prijava za vpis v študijskem letu 2016/2017 za vzporedni študij, za diplomante oziroma za nadaljevanje študija po merilih za prehode, ki ga morajo poslati na Fakulteto za humanistične študije Koper od 1. do 17. septembra 2017.

Skladno z merili za prehode med študijskimi programi se lahko v 3. letnik študijskega programa prve stopnje Italijanistika vpišejo kandidati, ki:

  • so diplomirali na univerzitetnem študijskem programu družboslovne ali humanistične smeri,
  • so diplomirali na visokošolskem strokovnem programu družboslovne ali humanistične smeri ali s področja osebnih storitev in izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe,
  • so diplomirali na višješolskem študijskem programu družboslovne ali humanistične smeri, sprejetim pred 1. 1. 1994, izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe in imajo povprečno oceno študija 8 ali več,
  • želijo po uspešno opravljenih prvih dveh letnikih univerzitetnega študijskega programa družboslovne ali humanistične smeri zamenjati študijski program.

Kandidati morajo imeti na maturi ali zaključnem izpitu opravljen Italijanski jezik ali certifikat opravljenega preverjanja znanja iz italijanskega jezika na ravni B2 po Skupnem evropskem okviru za jezike.
Kandidati morajo glede na predhodni študijski program na predlog predstojnika študijskega programa opraviti določene diferencialne izpite izmed obveznih in izbirnih predmetov stroke 1. in 2. letnika. Študentu se lahko na njegovo prošnjo priznajo določeni izpiti, opravljeni na predhodnem študiju, kot opravljeni diferencialni izpiti.
Če bo prijavljenih kandidatov več, kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečni uspeh predhodnega študija. Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik in ne več kot 2 mesti.

Vpisna mesta (3. letnik): Število vpisnih mest je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik