Kulturna dediščina

print

Dvopredmetni študijski program Antropologija izvaja Oddelek za arheologijo in dediščino.


Osnovni podatki

Vrsta programa: dvopredmetna univerzitetna študijska smer (1. stopnja)
Strokovni naslov: diplomirani dediščinar (UN) oz. diplomirana dediščinarka (UN)
Trajanje študija: tri leta (šest semestrov)
Število kreditnih točk: 90 ECTS (30 ECTS na letnik)
Način študija: redni študij

Cilji programa

Študentje, ki bodo pri nas obiskovali predavanja, seminarje in vaje, bodo pridobili splošno izobrazbo s področja materialne in nematerialne kulturne dediščine, naravne dediščine v najširšem pomenu besede ter interdisciplinarni pogled na strokovno obravnavo ter vzdrževanje in ohranjanje kulturne zapuščine. Oblikovali smo preplet arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, etnologije, arhitekture itd. Seznanili jih bomo z različnimi metodologijami znanstvenega raziskovanja in pomagali razviti njihove veščine kritičnega razmišljanja ter samostojnega dela. Pridobljeno znanje in spretnosti se bodo naučili uporabiti v različnih poklicnih okoljih, kjer bodo prihajali v stik s kulturno dediščino.
Poleg temeljnih vsebin ponuja študij kulturne dediščine tudi številna specifična znanja o:
•    muzeologiji,
•    konservatorstvu,
•    restavratorstvu,
•    kulturni dediščini v turizmu,
•    pravnem varstvu dediščine.

Študij je redni in se izvaja v predavalnicah Fakultete za humanistične študije v Kopru in  tudi na različnih, zgodovinsko pomembnih lokacijah, v obliki terenskih vaj in strokovnih ekskurzij.

Možnosti zaposlitve

  • muzejski kustos, restavrator, konservator, kulturni delavec ipd. v:
  • nacionalnih, pokrajinskih in tematskih muzejih,
  • območnih enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
  • časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
  • založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (gledališča, knjižnice, kulturni centri ...),
  • turizmu in drugih gospodarskih panogah

Predmetnik

Opis predmetov

Vpisni pogoji

Letak