Vpisni pogoji

print

Vpisni pogoji za vpis v 1. letnik:

V univerzitetni študijski program prve stopnje Komuniciranje in mediji se lahko vpiše:
a)    kdor je opravil splošno maturo,
b)    kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz maturitetnega predmeta sociologija; če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli drugega maturitetnega predmeta;
c)    kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c ) izbrani glede na:
-    splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu         70 % točk,
-    splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                               30 % točk;

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točke b) izbrani glede na:
-    splošni uspeh pri poklicni maturi        40 % točk,
-    splošni uspeh v 3. in 4. letniku             30 % točk,
-    uspeh pri maturitetnem predmetu       30 % točk.

Vpisna mesta za slovenske državljane in tuje državljane iz držav EU: 30
Vpisna mesta za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva: 3
Vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante: 0

V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisnih mest, bodo kandidati izbrani glede na povprečni uspeh predhodnega študija. Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik in ne več kot 3 mesta.