Medkulturno jezikovno posredovanje

print

NOVO! ANGLEŠČINA - SLOVENŠČINA , Študijski program 1. stopnje: prevajanje (medkulturno jezikovno posredovanje)

 

Študijski program Medkulturno posredovanje izvaja Oddelek za uporabno jezikoslovje.


Osnovni podatki

Vrsta programa: enopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naziv: diplomirani/a mediator/ka jezikov in kultur
Trajanje študija: tri leta (šest semestrov)
Število kreditnih točk: 180 ECTS (60 na letnik)
Način študija: redni študij

Cilji programa

Študijski program poleg splošnega znanja enega oziroma dveh temeljnih tujih jezikov na ravni B2 – C1 po Evropskih smernicah za jezikovno izobraževanje, dodatnega tujega jezika na ravni A1 – A2 ter slovenskega jezika usposablja študenta/-ko v medkulturni komunikaciji in medkulturnem posredovanju. Študent bo spoznaval poleg posebnosti družbenega okolja tudi sporazumevalna pravila večjezičnega komuniciranja in osnove prevajanja, predvsem z usmeritvami v ožja področja strokovnih jezikov. Opremljen z znanjem in ob poznavanju metodologije humanističnega raziskovanja bo študent ustrezno pripravljen za raziskovalno delo med študijem in po njem. S soudeležbo v evalvaciji lastnih dosežkov študija s pomočjo jezikovnega portfolija in drugih inštrumentov samoevalvacije bo študent razvijal zavest o lastnem znanju in sposobnostih spremljanja lastne študijske poti. Po zaključku dodiplomskega študija ima dovolj temeljnih znanj jezikoslovja, da se bo lahko usmeril v podiplomski študij (magisterij in doktorat) s področij teoretskega jezikoslovja, medkulturne jezikovne komunikacije ali z dodatnim študijem na drugi stopnji v poučevanje otrok, mladostnikov in odraslih.

 

Več o ciljih in kompetencah programa Medkulturno jezikovno posredovanje >>>

 

Možnosti zaposlitve

Diplomantje bodo lahko delovali kot prevajalci, tolmači, pisci besedil, moderatorji, novinarji in uredniki v:

  • časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
  • založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (npr. v gledališču, knjižnicah ...),
  • turizmu in drugih gospodarskih panogah
  • jezikovnih šolah
  • prevajalskih agencijah idr.
  • diplomanti smeri angleščina-slovenščina bodo ob pedagoškem drugostopenjskem študiju lahko delovali tudi kot učitelji v šolstvu

Diplomanti lahko nadaljujejo študij na programu 2. stopnje Jezikovno posredovanje in prevajanje ali na sorodnih drugostopenjskih smereh.

Vpisni pogoji

V univerzitetni študijski program Medkulturno jezikovno posredovanje se lahko vpiše:

  • kdor je opravil splošno maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz predmeta splošne mature angleški jezik; če je kandidat navedeni predmet že opravil v okviru poklicne mature, pa izpit iz drugega predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

 

Za uspešno vključitev v študijski proces se priporoča predznanje angleščine na ravni B2 oziroma predznanje pridobljeno v okviru tečaja v obsegu 420 ur. Pri drugem tujem jeziku izbor italijanščine omogoča študij na začetni ali nadaljevalni ravni, izbor francoščine pa predvideva študij na začetni ravni.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo  kandidati iz prve in zadnje točke izbrani glede na: - splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 70 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk; kandidati iz druge točke pa bodo izbrani glede na: - splošni uspeh pri poklicni maturi 40 % točk, - splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, - uspeh pri predmetu splošne mature 30 % točk.

Program predvideva določeno (omejeno) število mest za kandidate, ki niso državljani EU in za vzporedni vpis.

Predmetnik

Predmetnik smeri angleščina-slovenščina je dostopen na naslednji povezavi >>>

Predmetnik smeri angleščina-francoščina je dostopen na naslednji povezavi >>>

Predmetnik smeri angleščina-italijanščina je dostopen na naslednji povezavi >>>