Predmetnik

print

 

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

Angleški jezik 1

Angleški jezik 2

Hidrogeografija in geografija morij

Kvantitativne metode v geografiji in uvod v GIS

Geomorfologija in klimatogeografija

Ekonomska in socialna geografija

Uvod v družbeno geografijo

Geografija poselitve in prebivalstva

Regionalno planiranje

Uvod v fizično geografijo

Pokrajinska in humana ekologija

Regionalna geografija Slovenije

Regionalna geografija sveta

GIS in tematska kartografija

Statistične metode v GIS-u

Metodologija geografskega raziskovanja

Terenski seminar Jugovzhodna Evropa

Terenski seminar Zahodna in Srednja Evropa

Splošna geografija Slovenije

Terenski seminar Slovenija z zamejstvom

Terenski seminar Istra

Trije izbirni predmeti iz studium generale UP FHŠ#

Izbrane teme iz regionalne geografije Evrope

Študijska praksa

 

Notranjeizbirni predmet*

Notranjeizbirni predmet*

 

Zunanjeizbirni predmet**

Zunanjeizbirni predmet**

 

Notranjeizbirni ali zunanjeizbirni predmet

Notranjeizbirni ali zunanjeizbirni predmet


# Izbirni predmeti studium generale so obvezni predmeti 1. letnika drugih študijskih programov UP FHŠ

* Notranje izbirni predmeti so izbirni predmeti vpisanega študijskega programa

** Zunanje izbirni predmeti so izbirni predmeti drugih strok in področij – izbirni predmeti študijskih programov UP FHŠ ter drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji in v tujini


Notranje izbirni predmeti