Vpisni pogoji

print

Vpisni pogoji za 1. letnik:
V univerzitetni enopredmetni študijski program Geografija se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in dodatni izpit iz izbirnega maturitetnega predmeta geografija; če je kandidat navedeni predmet že opravljal pri poklicni maturi, pa izpit iz kateregakoli maturitetnega predmeta; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 zaključil katerikoli štiriletni srednješolski program.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljivo srednjo šolo v tujini in jim je, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu Geografija.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
• splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu - 70 % točk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 30 % točk.
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
• splošni uspeh pri poklicni maturi - 40 % točk,
• uspeh pri izbirnem maturitetnem predmetu - 30 % točk,
• splošni uspeh v 3. in 4. letniku - 30 % točk.

Vpisna mesta za slovenske državljane in tuje državljane iz držav EU: 25
Vpisna mesta za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva: 3
Vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante: 0

Merila za prehode

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program,
- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa,
- ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja.