Slovenistika

print

NOVO! ANGLEŠČINA - SLOVENŠČINA , Študijski program 1. stopnje: prevajanje (medkulturno jezikovno posredovanje)

Enopredmetni študijski program Slovenistika izvaja Oddelek za slovenistiko.


Osnovni podatki - Enopredmetni študijski program Slovenistika

Vrsta programa: enopredmetni univerzitetni študijski program (1. stopnja)
Strokovni naziv: diplomirani slovenist (UN), diplomirana slovenistka (UN)
Trajanje študija: tri leta (šest semestrov)
Število kreditnih točk: 180 ECTS (60 na letnik)
Način študija: redni študij

ZLOŽENKA PROGRAMA

Opis programa

V študijskem programu študentje poleg splošne slovenistične izobrazbe s področja jezika in književnosti pridobijo tudi uporabna znanja. Z obveznimi predmeti v tretjem letniku se izobrazijo za lektoriranje ter poučevanje slovenščine za tujce, slednje s sodelovanjem pri individualnem in skupinskem poučevanju tujih študentov na Univerzi na Primorskem in še zlasti v okviru programa Erasmus+. V izmenjavi Erasmus+ lahko sodelujejo tudi sami. Posebnost programa je usposabljanje za delovanje na področju namiznega založništva: v okviru specializiranih predmetov v zadnjih dveh letnikih in obvezne prakse na založbi se usposobijo za samostojno uredniško delo, oblikovanje tiskov ipd. Prav tako se pripravijo za nadaljevanje študija na pedagoškem drugostopenjskem študiju. Študij poteka v manjših skupinah, je prilagojen posamezniku, poteka pa tudi na terenu (Založba Univerze na Primorskem, ekskurzije, literarni večeri ipd.). Študenti sodelujejo v projektih, kot sta Po kreativni poti do znanja, ali Študentski inovativni projekti za družbeno korist, npr. v okviru knjižničnega dela, postavitve in oblikovanja knjižnega gradiva oziroma drugih tiskovin ipd. Udejstvujejo se lahko v novinarskem delu ali kot napovedovalci v medijskih hišah, kot sta Radio Slovenija (Koper) in Radio Capris. Program Slovenistika ponuja tudi posebno, modularno izvedbo za tujce s prilagojenim predmetnikom. Več o ciljih in študijskih kompetencah preberite tukaj >>>

Možnosti zaposlitve in nadaljevanja študija

Diplomantje bodo lahko delovali kot pisci besedil, moderatorji, lektorji, novinarji, uredniki ali oblikovalci tiskovin in učitelji slovenščine za tujce v:

  • časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
  • v namiznem in digitalnem založništvu,
  • v klasičnem založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (npr. v gledališču, knjižnicah ...),
  • v turizmu in drugih gospodarskih panogah,
  • kot predstavniki za stike z javnostmi,
  • v jezikovnih šolah
  • za učiteljsko delo v osnovnih in srednjih šolah (ob ustreznem nadaljevanju študija na drugostopenjskem programu).

 

Diplomanti lahko nadaljujejo študij na pedagoškem magistrskem študijskem programu slovenistike 2. stopnje ali na sorodnih smereh 2. stopnje.

 

Vpisni pogoji

Vpisni pogoji za 1. letnik:

  • kdor je opravil splošno maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program

Program predvideva določeno (omejeno) število mest za kandidate, ki niso državljani EU (2), in za vzporedni vpis (1).

Več o vpisnih pogojih ter pogojih za vpis po merilih za prehode preberite tukaj >>>

Predmetnik

Predmetnik enopredmetnega študijskega programa Slovenistika vsebuje predmete, kot so Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika, Računalniški jezikovni viri, Lektoriranje, Kreativno pisanje, Uvod v uredniško delo in založništvo, Priprava besedil za izdajo, Retorika in argumentacija idr. Celoten predmetnik je dostopen na naslednji povezavi >>>

 

Modularna izvedba programa za tujce omogoča postopno usvajanje slovenskega jezika in lažje sledenje strokovnim predmetom v višjih letnikih, in sicer s prilagojenim predmetnikom. >>>