print

Predmetnik enopredmetnega študijskega programa Slovenistika

 

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
     
Pravopis in pravorečje Skladnja Dialektologija
Uvod v jezikoslovje Pomenoslovje in besedotvorje Besediloslovje
Uvod v književnost Zgodovina slovenskega jezika Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika
Glasoslovje Sociolingvistika Lektoriranje
Oblikoslovje Jezikovni viri Retorika in argumentacija
Literarna stilistika in struktura literarnega dela Slovenska književnost 2: med romantiko in novo romantiko Slovenska poezija od moderne do sodobnosti
 
Književnost I: starejša slovenska književnost Svetovna književnost 2: od renesanse do sodobnosti Slovenska proza od moderne do sodobnosti
 
Svetovna književnost 1: od začetkov do renesanse Uvod v uredniško delo in založništvo Slovenska dramatika od moderne do sodobnosti
 
Pisanje strokovnih in znanstvenih besedil Pravopis in pravorečje Priprava besedil za izdajo 
Angleški jezik Glasoslovje Pisanje strokovnih in znanstvenih besedil
    Študijska praksa

 

* Ponujeni notranjeizbirni predmeti so: Jezikoslovni vidiki prevajanja, Teorija in praksta tiskanih medijev ter Literarna kritika in kreativna besedila.