print

Predmetnik enopredmetnega študijskega programa Slovenistika

 

1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
     
Pravopis in pravorečje Skladnja Dialektologija
Uvod v jezikoslovje Pomenoslovje in besedotvorje Besediloslovje
Uvod v književnost Zgodovina slovenskega jezika Poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika
Glasoslovje Sociolingvistika Lektoriranje
Oblikoslovje Jezikovni viri Retorika in argumentacija
Literarna stilistika in struktura literarnega dela Slovenska književnost 2: med romantiko in novo romantiko Slovenska poezija od moderne do sodobnosti
 
Književnost I: starejša slovenska književnost Svetovna književnost 2: od renesanse do sodobnosti Slovenska proza od moderne do sodobnosti
 
Svetovna književnost 1: od začetkov do renesanse Uvod v uredniško delo in založništvo Slovenska dramatika od moderne do sodobnosti
 
Pisanje strokovnih in znanstvenih besedil Notranjeizbirni predmet Priprava besedil za izdajo 
Angleški jezik Zunanjeizbirni predmet Zunanjeizbirni predmet
    Študijska praksa

 

* Ponujeni notranjeizbirni predmeti so: Jezikoslovni vidiki prevajanja, Teorija in praksta tiskanih medijev ter Literarna kritika in kreativna besedila.