print

 

Vpisni pogoji za 1. letnik:

  • kdor je opravil splošno maturo,
  • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli šolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
  • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:

  • kandidati iz točk 1. in 3. izbrani glede na: splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu (70 % točk) ter splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30% točk),
  • kandidati iz točke 2. bodo izbrani glede na: uspeh pri poklicni maturi (40 % točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (30 % točk) ter uspeh pri maturitetnem predmetu (30 % točk).

Vpisna mesta za slovenske državljane in tuje državljane iz držav EU: 20
Vpisna mesta za tujce (izven EU) in Slovence brez slovenskega državljanstva: 2
Vpisna mesta za vzporedni študij in diplomante: 1

Nadaljevanje študija po merilih za prehode (vpis v 2. in 3. letnik)

Študent lahko prehaja iz enega v drugi študijski program pod pogoji, določenimi s študijskim programom v skladu z Zakonom o visokem šolstvu oziroma Merili za prehode med študijskimi programi.

Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Pri prehodih med programi se upošteva doseženo število ECTS, ter skladnost in sorodnost predmetnikov študijskih programov.

Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program;
- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Slovenistika;
- ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu.

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih univerzitetnih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja. 

V PRIMERU OMEJITVE VPISA bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na predhodni stopnji izobraževanja, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete.

Pogoje za vpis v 3. letnik izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljivo srednjo šolo v tujini in jim je, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu Slovenistika.

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.