Vpisni pogoji

print

 

V študijski program 2. stopnje Kulturni študij in antropologija se lahko vpišejo kandidati, ki so:

a. Diplomirali na študijskih programih 1. stopnje s področja humanistike ali družboslovja (na primer področje filozofije, zgodovine, sociologije, umetnostne zgodovine, sociologije kulture in umetnosti idr.).

b. Diplomirali na študijskih programih 1. stopnje drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

c. Zaključili primerljiv študijski program v tujini in jim je, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno izpitov pri študiju prve stopnje.