Arheološka dediščina Sredozemlja

print

Magistrski študijski program Arheološka dediščina Sredozemlja izvaja Oddelek za arheologijo in dediščino.


Osnovni podatki

Vrsta programa: Magistrski študijski program (2. stopnja)
Strokovni naslov: magister oz. magistrica arheologije (mag. arheol.)
Trajanje študija: štirje semestri
Število kreditnih točk: 120 ECTS (60 na letnik)
Način študija: redni študij
Študent konča študij, ko pridobi 120 kreditnih točk (ECTS).

Cilji programatop

Študijski program Arheološka dediščina Sredozemlja je zasnovan tako, da poglobi in razširi strokovno usposobljenost študenta na področju arheologije in arheološke dediščine, pri čemer so v pedagoški proces vključeni tako teoretski vidiki preučevanja, kot tudi prenos znanj za aplikativno rabo v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, varovanjem, promocijo in trženjem arheološke dediščine.

V času študija študent razvije strokovno poglobljen uvid v stanje in razvoj konceptov arheologije in varovanja arheološke dediščine, poznavanje temeljnih praktičnih znanstvenih metod arheološke, konservatorske in muzejske vede, konceptualno umeščenost znanja v širši kontekst ved o proučevanju, zaščiti in promociji arheologije in kulturne dediščine, sposobnost reševanja konkretnih problemov v stroki ter sposobnost uporabe rezultatov za teoretično znanstveno delo ter seznanjenost z delovnim procesom od temeljnih raziskav do priprave znanstvenih objav.

Študentje imajo v okviru študija možnost zgodnjega vključevanja v raziskovalno delo preko Inštituta za arheologijo in dediščino. Dodatno jim je na voljo bogata strokovna knjižnica na sedežu Inštituta v Piranu, sodelujejo lahko na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih, pri terenskih raziskavah. Pomemben del študija in spoznavanja arheološke dediščine v praksi so strokovne ekskurzije. Organizirani ogledi arheoloških zbirk, najdišč, spomenikov, parkov, muzejev, zbirk ipd. študente neposredno soočajo s problemi, projekti in stanjem na področju arheološke dediščine, hkrati pa jim je tako omogočen pristen in neformalen stik s terenom, s profesorji in medsebojna izmenjava mnenj in pogledov na vprašanja povezana s študijem.

Možnosti zaposlitvetop

Magistrandi pridobijo strokovno izobrazbo, ki omogoča zaposlitev v okviru nacionalnih, pokrajinskih in tematskih muzejev, v enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, visokošolskih in raziskovalnih institucij, različnih medijev (kulturna uredništva na televizijah, radijskih postajah, časopisih in revijah), v javni upravi, v turistični dejavnosti, v nevladnih organizacijah ter omogoča samozaposlovanje v kulturi in znanosti.

Magistrandi so usposobljeni za raziskovalno in aplikativno delo na izbranih področjih svoje stroke, pa tudi za sodelovanje na ravni varovanja, upravljanja in promocije arheologije in kulturne dediščine ter delovanje v številnih poklicih v javnem sektorju in poklicih, ki se ukvarjajo s preučevanjem, varovanjem in promoviranjem arheologije in kulturne dediščine. Tovrstna izobrazba jim omogoča tudi samozaposlitev v raziskovalni dejavnosti oziroma samozaposlitev v storitvenih dejavnostih na področju trženja in promoviranja kulturne dediščine. 

Predmetniktop

Vpisni pogoji in merila za prehodetop