Dediščinski turizem

print

Magistrski študijski program Dediščinski turizem izvajata UP FHŠ in UP FTŠ Turistica.


Osnovni podatki

Vrsta programa: Magistrski študijski program (2. stopnja)
Strokovni naslov: magister oz. magistrica arheologije (mag. arheol.)
Trajanje študija: štirje semestri
Število kreditnih točk: 120 ECTS (60 na letnik)
Način študija: redni študij
Študent konča študij, ko pridobi 120 kreditnih točk (ECTS).

Cilji programatop

Študijski program Dediščinski turizem je nastal iz sodelovanja med Fakulteto za humanistične študije, Fakulteto za turistične študije Turistico in Znanstvenoraziskovalnim središčem Univerze na Primorskem na podlagi ocene o potrebi po večjem in kvalitetnejšem vključevanju naravne in kulturne dediščine v aktualno turistično ponudbo v Sloveniji in tujini, ob istočasnem pomanjkanju ustrezno izobraženih strokovnjakov. Študijski proIzbira študija odpira diplomantu programa Dediščinski turizem odlične osnove za samostojno ali odvisno delo v zasebnem in javnem sektorju pri oblikovanju in trženju turističnih storitev in destinacij, pri interpretiranju in valoriziranju dediščine v turistične namene, kakor tudi pri upravljanju turističnega razvoja v smeri trajnostnih oblik turizma.
Temeljni cilji programa so:

  • izoblikovati profil magistranda za potrebe turistične dejavnosti,
  • omogočanje multidisciplinarnega študija turizma in dediščine ter spodbujanje študentov k interdisciplinarnemu pristopu pri delu na področju, ki mora integrirati znanja in kompetence s področja turizma in dediščine,
  • zapolniti vrzel na področju visokošolskega izobraževanja s področja turizma in s področja dediščine, in sicer z združitvijo strokovnih vsebin za potrebe razvoja dediščine v turizmu,
  • prispevek k ustreznejši kadrovski strukturi zaposlenih v turistični storitveni dejavnosti,
  • omogočiti večjo fleksibilnost pri zaposlitvi kadrov s področja dediščine,
  • povečevanje zaposljivosti študentov

Možnosti zaposlitvetop

  • v turističnih organizacijah (slovenskih in mednarodnih), kot so potovalne agencije, organizatorji potovanj, turistično-informacijske pisarne, nacionalne turistične organizacije, lokalne in regijske turistične organizacije, turistična predstavništva v tujini, hotelska in gostinsko-turistična podjetja,
  • v naravovarstvenih organizacijah (npr. regionalni in nacionalni parki) ter kulturnih ustanovah (npr. muzeji, galerije, organizatorji prireditev),
  • v javnem in civilnem sektorju (npr. uradi in službe lokalnih samoupravnih skupnosti, zadolžene za razvoj turizma, lokalne in regijske organizacije, zadolžene za razvoj turizma; turistična društva, kulturna društva),
  • diplomant je obenem usposobljen za samostojno podjetniško dejavnost na področju dediščinskega turizma.

Predmetniktop

Vpisni pogoji in merila za prehodetop