Geografija

print

Študijski program je pripravljen v sodelovanju s sodelavci Inštituta za raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti iz Postojne in Geografskega inštituta Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti iz Ljubljane.

Magistrski študijski program Geografija 2. stopnje je že v osnovi specializiran v področje prostorskega planiranja in tako diplomantom zagotavlja ustrezne kompetence s področja prostorskega planiranja in urejanja človekovih dejavnosti v prostoru, ne glede na izbrano usmeritev študija. Magistrski študijski program Geografija ima namreč dve usmeritvi: Planersko usmeritev in  Krasoslovno usmeritev. Planerska usmeritev ima dodaten poudarek na sodobnih geografskih procesih in planiranju v Sredozemlju (morje in obalna območja) ter stičnih območjih (tudi obmejnih območjih), Krasoslovna usmeritev pa poseben poudarek na krasoslovnih temah.

Osnovni podatki

Vrsta programa: magistrski študijski program 2. stopnje
Strokovni naslov: magister geografije/magistrica geografije (mag. geog.)
Trajanje študijskega programa: 2 leti (4 semestre)
Število kreditnih točk: 120 ECTS
Način študija: redni
Opis programa

Cilji programa in kompetence diplomantatop

Magistrski študijski program 2. stopnje Geografija izobražuje študente za pridobitev ustreznih kompetenc s področja prostorskega planiranja, ki zajemajo sposobnosti kompleksnega - celovitega vrednotenja geografskih prostorskih procesov in problemov, s posebnim poudarkom na razumevanju sodobnih družbenih sprememb, kulturne in pokrajinske različnosti, prepletanju lokalnosti in globalnosti ter razumevanju sistemske povezanosti med različnimi vidiki trajnostnega prostorskega razvoja. Temeljni cilji magistrskega študijskega program Geografija 2. stopnje so izobraziti in usposobiti študenta za:

  • kompleksno vrednotenje in obvladovanje geografskih prostorskih procesov in problemov s posebnim poudarkom na razumevanju sodobnih družbenih sprememb, kulturne in pokrajinske različnosti, prepletanju lokalnosti in globalnosti,
  • razumevanje sistemske povezanosti med različnimi vidiki prostorskega razvoja,
  • razumevanje pomembnosti upoštevanja načel trajnostnega razvoja pri planiranju rabe prostora,
  • samostojno razvojno-raziskovalno in strokovno delo v prostorskem planiranju,
  • tehnično-aplikativno obvladovanje geografskih analitičnih in interpretacijskih metod, ki so podlaga planiranju rabe določene pokrajine,
  • kritično razmišljanje ter sintetično reševanje problemov pri planiranju rabe prostora,
  • sposobnost podajanja strokovnih ključnih informacij določevalcem razvoja v prostoru, ki niso iz stroke,
  • uporabo pridobljenega znanja v praksi,
  • uporabo najsodobnejših računalniških prijemov (GIS tehnologije) v prostorskem planiranju.

Možnosti zaposlitvetop

Magistrand študijskega programa ima odlične možnosti za delo v vseh tistih okoljih, kjer je potrebno širše poznavanje naravnih, družbenih in prostorsko-razvojnih problemov, pojavov in procesov, tako na lokalni kot nacionalni in mednarodni ravni. Diplomanti se lahko zaposlijo v vseh organizacijah javnega značaja, ki se ukvarjajo s prostorskim planiranjem in presojo umeščanja različnih človekovih dejavnosti v prostor ter razvijanjem prostorskih politik, tako na lokalni, regionalni, državni in meddržavni ravni ter v zasebnem sektorju. Zaposlijo se lahko kot občinski, državni funkcionarji in funkcionarji v mednarodnih ustanovah, planerji, prostorski analitiki in GIS strokovnjaki, svetovalci analitičnih ustanov, samostojni raziskovalci v poklicih prostorskega upravljanja in tudi regionalno-razvojnih agencijah. Magistri geografije bodo še posebej usposobljeni za uporabo najsodobnejših računalniških prijemov (GIS tehnologij) v prostorskem planiranju, razvili bodo kompetence samostojnega presojanja rezultatov analiz potencialov trajnostnega razvoja prostora in sinteznega posredovanja trajnostnih rešitev razvoja območij odločevalskim strukturam, kot tudi izdelovanja in izvajanja specifičnih razvojnih politik.

Vpisni pogojitop

 

Predmetniktop