Dvopredmetni pedagoški študij geografije

print

Osnovni podatki 

Naziv in stopnja študijskega programa: magistrski študijski program 2. stopnje
Pridobljeni strokovni naziv: magister profesor geografije in ... / magistrica profesorica geografije in ... (mag. prof. geo. in...)
Trajanje študijskega programa: 2 leti (4 semestri)
Število kreditnih točk: 120 ECTS
Način študija: redni
Opis programa

Cilji programa in kompetence diplomantatop

Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje UP FHŠ kandidat poleg geografije lahko izbere kombinacijo z zgodovino. Struktura dvopredmetnega študija je enakovredno sestavljena iz vsebin in kompetenc dveh izbranih disciplin oziroma strokovnih področij. Splošne pedagoške vsebine programa se izvajajo v okviru UP Pedagoške fakultete.

Magistrski dvopredmetni pedagoški študij geografije je študij, ki izobražuje učitelje geografije in druge predmetne vezave, zato so temeljni cilji programa naslednji: diplomante nepedagoških študijskih programov 1. stopnje usposobiti za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju, jim zagotoviti potrebno znanje s področja fizične, družbene in regionalne geografije za sodobno poučevanje geografije v osnovnih in v srednjih šolah ter jim zagotoviti pridobitev potrebnih kompetenc za pedagoško  delo.
Študijski program usposobi magistranda za učinkovit prenos geografskega znanja in veščin učencem in dijakom osnovnih in srednjih šol. Magistrand po končanju študijskega programa obvlada temeljno znanje fizične, družbene in regionalne geografije, metode posredovanja geografskega znanja in usmerjanja geografskega raziskovalnega dela. Magistrand pridobljena znanja ne le prenaša na učence, ampak s sposobnostjo dopolnjevanja znanj in iskanja aktualnih in relevantnih tem ter sposobnostjo kreativnega prilagajanja učnega procesa geografskim vsebinam v učencih vzbuja zanimanje za geografske problematike in učence vključuje v aktivno sodelovanje pri pouku geografije.

Kandidat izbere izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje poljubna dva študijska programa, ki skupaj tvorita celoto. Struktura dvopredmetnega študija je enakovredno sestavljena iz vsebin in kompetenc dveh disciplin oz. strokovnih področij. Splošne pedagoške vsebine programa se izvajajo v sodelovanju z UP Pedagoško fakulteto.

Možnosti zaposlitvetop

Magistrski pedagoški dvopredmetni študij geografije na UP FHŠ je študij, ki omogoča pridobitev strokovnih in drugih potrebnih znanj s področja pedagoško-psihološko- didaktičnih predmetov in geografske stroke za poklic učitelja geografije na osnovni ali srednji šoli, zato načrtovana kakovost učnih izidov in splošnih ter predmetno-specifičnih kompetenc omogoča v prvi vrsti zaposljivost magistrandov v izobraževanju, prav tako pa odpira možnosti zaposlitve izven izobraževalnih institucij, na drugih področjih, povsod tam, kjer je potrebno poznavanje osnovnih naravnih in družbenih procesov, ki opredeljujejo vsakokratne trenutne pogoje človekovega obstoja in razvoja, ter delovanja na pokrajino, torej v delovnih okoljih na občinskem, regijskem in državnem nivoju, ki se ukvarjajo s planiranjem razvoja v pokrajinah, upravljanjem z naravno in kulturno dediščino, varovanjem pokrajine in naravnih virov itd., ter v zasebnih podjetjih, ki se ukvarjajo s podobnimi tematikami.
Študijski program je zasnovan tako, da je primerljiv s sorodnimi programi v državah EU in drugih državah in zato ne izključuje možnosti zaposlovanja magistrandov tudi v tujini.

Vpisni pogojitop

 

Predmetniktop