Italijanistika (pedagoški študijski program)

print

 

Pedagoški študijski program Italijanistika izvaja Oddelek za italijanistiko.

 

Osnovni podatki

Vrsta programa: Magistrski študijski program (2. stopnja)
Strokovni naslov: magister profesor italijanistike / magistrica profesorica italijanistike (mag. prof. ital.)

Trajanje študija: dva semestra
Število kreditnih točk: 60 KT
Način študija: redni študij

 

Cilji programa

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti diplomante nepedagoškega študijskega programa 1. stopnje Italijanistika ali sorodnih študijskih programov za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Študijski program ponuja študentom poglabljanje znanj in sposobnosti na področju poučevanja jezika na vseh stopnjah poučevanja in učenja. Podiplomski študijski programi na tem področju so oblikovani tako, da vključujejo individualno raziskovalno delo podiplomskih študentov, usmerjeno v teoretična in praktična vprašanja s področja vzgoje, izobraževanja oziroma poučevanja.

Študijski program se ustrezno povezuje tako z vedami o vzgoji in izobraževanju (vzporedno), kot z disciplinarnim znanjem jezika in književnosti (zaporedno). Oboje doprinese k oblikovanju profila učitelja italijanskega jezika za različne ravni izobraževanja in k poučevanju pripadajočih dejavnosti (svetovanje, spremljanje in vodenje razreda). Študentom omogoča pridobitev ustreznega jezikovnega in pedagoškega znanja s preučevanjem teoretičnih in metodoloških konceptov o italijanščini kot tujem in drugem jeziku, italijanske književnosti v matični deželi in svetu ter medkulturne jezikovne komunikacije.

Poznavanje temeljnih področij pedagoškega dela in ved, ki pedagoški proces utemeljujejo, jim omogoča poučevanje italijanščine na zgodnji stopnji šolanja v osnovni šoli, v srednji šoli ali v izobraževanju odraslih.

Med pomembnejšimi cilji tega študijskega programa je tudi spodbujanje študentov za kontinuiran študij do doktorata znanosti.
 

Možnosti zaposlitve

Magistrandi študijskega programa 2. stopnje Italijanistika pedagoški študij pridobijo poglobljeno znanje tako temeljnih prvin stroke kot metodoloških pristopov in usmeritev v pedagoški poklic. Usposobljen je tudi za delo v raziskovalnih institucijah in za delo asistenta v različnih raziskovalnih in aplikativnih projektih. 

Možnosti za delo imajo v vseh okoljih, kjer je potrebna široka razgledanost in poznavanje družbenih in kulturnih problemov, pojavov in procesov, tako na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Velika možnost interdisciplinarnih predmetov jih usposobi tudi za koordiniranje družbenih dejavnosti, kulturnih in izobraževalnih ustanov. Lahko se zaposlijo kot učitelji v osnovni in srednji šoli, učitelji v zavodih in gospodarskih družbah, ki se ukvarjajo z izobraževalnimi programi in dopolnilnimi programi strokovnega izpopolnjevanja, kot kustosi pedagogi v muzejih, galerijah in drugih organizacijah ter koordinatorji kulturnih in turističnih programov s poudarkom na didaktičnih vsebinah, kot organizatorji izobraževanja odraslih v izobraževalnih zavodih, kot učitelji za zunajšolsko izobraževanje, moderatorji, turistični animatorji, uslužbenci v državnih in mednarodnih ustanovah, prevajalci, recenzenti, lektorji. 


 

Predmetnik

Vpisni pogoji

Tehnična navodila za izdelavo magistrske naloge / Indicazioni tecniche per la stesura della tesi di laurea magistrale