Univerzitetni študijski program 2. stopnje Komuniciranje in mediji

print

Predstavitev programa

Magistrski študijski program 2. stopnje
Strokovni naziv: magister/magistrica medijskih in komunikacijskih študijev (mag. medij. in kom. štud.)
Trajanje študijskega programa: 2 leti (4 semestri)
Število kreditnih točk (ECTS): 120 (60 na letnik)
Način študija: redni

Cilji programa in kompetencetop

Magistrski študijski program Komuniciranje in mediji predstavlja nadgradnjo in logično nadaljevanje študija na prvi stopnji. Program ohranja teoretsko in metodološko jedro, ki ga predstavlja komunikološka veda, ter poudarek na humanistično-družboslovnih in tehnoloških vsebinah, pri čemer se teoretski poudarki dopolnjujejo s praktičnimi znanji.

Velik poudarek je v okviru programa namenjen zaposljivosti na trgu dela, pri čemer je za področje medijev značilna predvsem kriza tradicionalne medijske industrije. Ta se kaže v zatonu tradicionalnih medijev, odsotnosti zaupanja v novinarsko delo, upadu trajnih oblik zaposlenosti in v potrebi po novih znanjih, veščinah in kreativnih pristopih na področju medijev. Prehod od klasičnih množičnih medijev (tisk, radio, televizija) k novim tehnološkim medijem (splet, družbena/družabna omrežja, DIY skupnosti ipd.) zahteva vpeljavo vsebinsko novih področij, ki po eni strani terjajo razširitev koncepta medija, po drugi strani pa praktično delo na teh področjih. Cilj študijskega programa je študentkam in študentom ponuditi potrebne vsebine in praktična znanja, ki jim bodo v spremenjenih okoliščinah omogočila uspešno samostojno delovanje na področju komuniciranja in medijev.

Obenem je v okviru študijskega programa veliko pozornosti namenjene tudi kritičnemu premisleku o komuniciranju v sodobni družbi ter njegovi vlogi pri razumevanju, razlagi in konstruiranju sveta, v katerem živimo. Študijski program tako študentov in študentk ne bo zgolj usposobil za teoretsko in praktično delo na področju medijev, temveč tudi prispeval k njihovemu osebnemu razvoju ter nenazadnje oblikovanju avtonomnih kritično mislečih subjektov.

Predmetniktop

PREDMETNIK 2 stopnja KOMUNICIRANJE IN MEDIJI

1. Letnik

2. letnik

TEMELJNI PREDMETI

TEMELJNI PREDMETI

Aktualna vprašanja komunikološke znanosti

Mednarodno komuniciranje

Regulacija medijev

Raziskovalni seminar

Komuniciranje in neenakost

Notranje izbirni predmet

Raziskovanje občinstev 2

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

 

 

Avdiovizualni in digitalni praktikum

Priprava in zagovor magistrskega dela

Notranje izbirni predmet

 

Notranje izbirni predmet

 

Notranje izbirni predmet

 

Notranje ali zunanje izbirni predmet

 

 

V 1. letniku 2. stopnje študenti/študentke izberejo 5 izbirnih predmetov (3 notranje izbirne predmete, 1 zunanje ali notranje izbirni predmet, 1 zunanje izbirni predmet).

V 2. letniku 2. stopnje študenti/študentke izberejo 3 izbirne predmete (1 notranje izbirni predmet, 1 notranje ali zunanje izbirni predmet, 1 zunanje izbirni predmet)

 

Notranje izbirni predmeti za 1. in 2. letnik študijskega programa:

Vizualne komunikacije

Teorija in zgodovina filma

Medijsko pravo 2

Grajeno okolje in komunikacija

Antropologija medijev

Uporaba tehnologij

Kritična zgodovina ekonomske misli

Zgodovina politične filozofije

Utopija in družbena sprememba

Bralni seminar: temeljna dela iz tradicije politične in komunikološke misli

Estetika, umetnost in tehnologija

Vpisni pogoji ( Komuniciranje in mediji 2. stopnja)top

Pogoj za vpis v 1. letnik je:

a) diploma s področja humanistike ali družboslovja na študijskem programu 1. stopnje; ali

b) diploma s področja humanistike ali družboslovja na univerzitetnem študijskem programu oz. specialističnem študijskem programu po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejetim pred 11. 6. 2004; ali

c) diploma z drugih strokovnih področij na študijskem programu 1. stopnje, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na 1. stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali

d) diploma z drugih strokovnih področij na univerzitetnem študijskem programu oz. specialističnem študijskem programu po zaključeni visokošolski strokovni izobrazbi, sprejetim pred 11. 6. 2004, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu do 60 kreditnih točk (ECTS) določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja oz. z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program; ali

e) diploma na primerljivem študijskem programu v tujini, po katerem je kandidatu, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

 

Pogoji v primeru omejitve vpisa

V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečno oceno izpitov pri študiju prve stopnje oziroma na dosedanjih univerzitetnih študijskih programih.