Management trajnostnega razvoja

print

Magistrski študijski program Management trajnostnega razvoja izvajata UP FHŠ in UP FM.


Osnovni podatki

Vrsta programa: Magistrski študijski program (2. stopnja)
Strokovni naslov:
magister/magistrica managementa trajnostnega razvoja (mag. manag. traj. razvoja)
Trajanje študija: štirje semestri
Število kreditnih točk: 120 ECTS (60 na letnik)
Način študija: redni študij
Študent konča študij, ko pridobi 120 kreditnih točk (ECTS)

Program se izvaja v okviru: UP FM (koordinatorica), UP FHŠ (Oddelek za geografijo), UP FTŠ in UP FVZ.

Spletna stran UP FM o programu Management trajnostnega razvoja.

Cilji programa

Namen študijskega programa je izobraziti študente za usmerjevalce trajnostnega razvoja v raznih skupnostih ali podjetjih. Pri tem upošteva različne vidike in sestavine razvoja: gospodarskega, okoljskega s prostorskimi in socialnega z razvojnimi komponentami, kar vodi do novih pogledov in metod ravnanja. Študijski program spreminjamo/dopolnjujemo/posodabljamo ob pravem času, kajti ideja in metoda trajnostnega razvoja postavlja v ospredje prehod v družbo znanja in inovativnosti, učinkovite rabe virov ter konkurenčnosti zelenega gospodarstva in družbene vključenosti.

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Management trajnostnega razvoja je izobraziti in usposobiti študenta za:

 • razumevanje širšega gospodarskega, družbenega in naravnega okolja ter globalizacijskih procesov z vidika izbranega področja študija,
 • razumevanje sistemske povezanosti med različnimi vidiki in problemi trajnostnega razvoja,
 • samostojno razvojno-raziskovalno in strokovno delo,
 • poglobljeno razumevanje, raziskovanje in aplikacijo novih metod načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja v organizacijah z upoštevanjem potreb trajnostnega razvoja,
 • kritično razmišljanje in analitično razreševanje najzahtevnejših interdisciplinarnih problemov povezanih s trajnostnim razvojem,
 • kritično presojanje managerskih odločitev z vidika družbene odgovornosti organizacij.

Možnosti zaposlitvetop

V okviru študijskega programa bodo študentje razvili naslednje splošne kompetence:

 • ­Sposobnost analize, sinteze in prognoziranja razrešitev ter posledic pojavov na področju politike okolju in družbi odgovorne organizacije.
 • Sposobnost kritične in samokritične presoje.
 • Sposobnost uporabe znanj, veščin in vrednot s področja trajnostnega razvoja v praksi.
 • Avtonomnost pri strokovnem delu in sprejemanju poslovno-organizacijskih odločitev.
 • Kolegialnost do sodelavcev, sposobnost dela v skupini (in v mednarodnem družbenem okolju) ter strpno sprejemanje in upoštevanje tvornih kritik in pripomb.
 • Avtonomnost v strokovnem delu.
 • Komunikacijske sposobnosti in spretnosti.
 • Sposobnost etične refleksije in zavezanost profesionalni etiki.
 • Zmožnost kritične rabe pridobljenih interdisciplinarnih teorij in analitik politik v praksi.
 • Poznavanje in kritično razumevanje zgodovine, filozofije in pomena trajnostnega razvoja.
 • Sposobnost za razreševanje konkretnih zadev s področja trajnostnega razvoja z uporabo znanstvenih metod in postopkov.
 • Razumevanje splošne zgradbe in vsebine družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih ved ter povezanosti med njimi.
 • Sposobnost za etično in družbeno odgovorno , načrtovanje, organiziranje, vodenje in vrednotenje strateških razvojnih možnosti organizacij.
 • Sposobnost preučevanja, snovanja, razvoja in uvajanja sodobnih managerskih in tehnoloških razrešitev z uporabo znanstvenih metod in postopkov.
 • Sposobnost za uspešno načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje delovanja organizacije oz. njenega podsistema, za katerega bodo odgovorni.

Predmetniktop

Vpisni pogoji in merila za prehodetop