Politologija

print

Magistrski študijski program Politologija izvajata UP FHŠ in UP FM.


Osnovni podatki

Vrsta programa: Magistrski študijski program (2. stopnja)
Strokovni naslov:
magister/magistrica politologije (mag. politologije)
Trajanje študija: štirje semestri
Število kreditnih točk: 120 ECTS (60 na letnik)
Način študija: redni študij
Študent konča študij, ko pridobi 120 kreditnih točk (ECTS)

Program se izvaja v okviru: UP FM (koordinatorica), UP FHŠ (Oddelek za geografijo), UP FTŠ in UP FVZ.

Spletna stran UP FM o programu Politologija.

Cilji programatop

Osnovni cilj je študentom posredovati skupek znanj, ki bi jim omogočal sintetično in poglobljeno razumevanje izjemno zahtevne post-moderne družbe. Študente bo usposobil za samostojno in odgovorno obravnavo problemov na osnovnih in mejnih področjih politike, ki so povezana z drugimi znanstvenimi in praktičnimi področji. Študenti bodo ob tem razvijali sposobnosti in veščine, ki jih bo mogoče aplicirati v širokem spektru poklicev, od raziskovanja in izobraževanja, organiziranega interesnega in političnega delovanja, gospodarskega poslovanja in kulturno umetniškega poslovanja in ustvarjanja.

Specifične kompetence:

  • Poglobljeno znanje iz področij političnih ved ter širšega področja družbenih ved (sociologija, sociologija religije, ekonomsko poslovne vede, prava) in humanističnih ved (klasični jeziki, filozofija, filozofija znanosti itd.) ter umetnosti.
  • Zmožnost razlikovati, opisovati in pojasnjevati različne pretekle, predvsem pa aktualne politične pojave, ki se čedalje bolj prepletajo s spremljajočimi družbenimi pojavi in jih predstaviti v formi znanstvene razlage z uporabo ustreznih znanstvenoraziskovalnih metod (globalizacija, ideologija, sodobno državljanstvo, družbeni vpliv znanosti in tehnologije itd.).
  • Sposobnost brati, interpretirati in razlagati najbolj zahtevne klasične, kakor tudi sodobne tekste iz področja politične filozofije in politične teorije (vzporedno tudi v klasičnih jezikih).
  • Sposobnost analitično raziskovati vzroke in razloge za različne družbene, produkcijske, kulturne in umetniške pojave, ki so tako ali drugače povezani s področjem politike in javnega delovanja nasploh.
  • Zmožnost argumentirano problematizirati vlogo znanosti in tehnologije v sodobni družbi ter opozoriti na njene etične in praktične razsežnosti.
  • Razumeti pomembnost religije v sodobnem svetu in njeno vlogo v kontekstu politike, posebej interakcijo med islamskim in krščanskim svetom.
  • Usposobljenost za svetovanje na področju medkulturnega sodelovanja, tako v gospodarstvu, kot v diplomaciji in pri delovanju nevladnih organizacij.
  • Usposobljenost sprejemati odločitve v javnih zadevah, pri katerih je potrebno upoštevati interese različnih deležnikov.
  • Usposobljenost za strokovno novinarsko pisanje in kompetentno komentiranje javnih dogodkov.
  • Usposobljenost za planiranje, organiziranje, koordiniranje in vodenje prireditev in projektov javnega značaja, kakor tudi delovnih sistemov.

Možnosti zaposlitvetop

Cilj programa je usposobiti kompetentne magistre politologije: 1. za strokovno delo v različnih delovnih organizacijah, 2. za politično delovanje na lokalni, državni in mednarodni ravni ter 3. za nadaljevanje študija na tretji bolonjski stopnji (doktorat). Med samim študijskim procesom predvidevamo osebno delo s študentkami in študenti, ki bo usmerjeno v razvoj samostojnih, avtonomnih, ustvarjalnih in iznajdljivih posameznikov in posameznic. Po pridobljenih kompetencah bodo zaposljivi v razvojno-raziskovalnih dejavnostih, na strokovno političnih funkcijah, v vladnih in upravnih službah, interesnih združenjih, storitvenem sektorju, svetovalnih organizacijah (vladnih, nevladnih in gospodarskih), v neprofitnih organizacijah, medijih, v medkulturnih dejavnostih ter na projektnih delih (zlasti humanitarnih in razvojnih), tako v slovenskem kot tudi evropskem in širšem mednarodnem okolju.

Poudarek študija je na omogočanju samozaposlitev in zmožnosti »opreti se na sebe samega« ter »zaupati vase«, saj od obstoječe družbe ni mogoče pričakovati odpiranja novih delovnih mest.

Predmetniktop

Vpisni pogoji in merila za prehodetop