Pedagoški študijski program Slovenistika

print

Drugostopenjski pedagoški program Slovenistika izvaja Oddelek za slovenistiko

Osnovni podatki

Naziv in stopnja študijskega programa:  magistrski študijski program 2. stopnje
Pridobljeni strokovni naziv: magister profesor slovenistike / magistrica profesorica slovenistike (mag. prof. slov.)
Trajanje študijskega programa: 2 leti (4 semestre)
Število kreditnih točk ECTS: 120 KT
Način študija: redni

Cilji in kompetence diplomantatop

Magistrski enopredmetni pedagoški študij slovenistike izhaja iz potreb po teoretičnem poznavanju ter potreb po aplikaciji jezikoslovnih in literarnih znanj s področja preteklega in sodobnega razvoja ter stanja slovenskega jezika, jezikoslovnih teorij 20. stoletja in soočanja slovenskega jezika s slovanskimi, romanskimi in germanskimi jezikovnimi pojavi, razvoja slovenske in tudi svetovne književnosti od začetkov do neposredne sodobnosti ter literarne teorije. Pri tem študentje podrobneje obravnavajo jezikovne, literarne in druge kulturološke posebnosti slovenskih obmejnih in kulturno stičnih področij, s posebnim poudarkom na prostoru med Alpami in Jadranom, ter nekatere ključne elemente slovenske kulture z zgodovinskih, geografskih in antropoloških oz. kulturoloških vidikov, tudi v primerjavi z drugimi kulturami.
Študijski program nudi poglobljeno spoznavanje in osvajanje temeljnih, pa tudi specialnih pedagoških ter didaktičnih znanj in veščin, potrebnih za poučevanje slovenskega jezika in književnosti na vseh vrstah in stopnjah osnovnih ter srednjih šol. Ta znanja so predstavljena tako s teoretskega kot tudi s praktičnega vidika, prva v obliki predavanj, druga pa v obliki seminarjev ter predvsem študijske prakse, ki jo študenti preko hospitacij ter samostojnih nastopov v razredih opravljajo na osnovnih ter srednjih šolah. Magistrand tako po zaključku študija poleg strokovnih ter teoretskih znanj, ki so osnova za samostojno raziskovalno delo ter za morebitno nadaljevanje študija na 3. stopnji, poseduje tudi vsa potrebna psihološka, pedagoška ter didaktična znanja, spretnosti ter sposobnosti za izvajanje sodobnega pouka slovenskega jezika in književnosti.

Možnosti zaposlitvetop

Magistrandi študijskega programa dobijo poglobljeno znanje tako temeljnih prvin stroke kot metodoloških pristopov in usmeritev. Usposobljeni so za delo v osnovnih in srednjih šolah pa tudi v raziskovalnih institucijah in za delo asistenta v različnih raziskovalnih in aplikativnih projektih.
Možnosti za delo imajo tudi v vseh tistih okoljih, kjer je potrebna široka razgledanost in poznavanje družbenih in kulturnih problemov, pojavov in procesov, tako na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. Velika možnost izbire interdisciplinarnih predmetov jih usposobi tudi za delo v odnosih z javnostmi, koordiniranje kulturnih in turistične dejavnosti, kjer so sposobni vključevanja dediščine v turistično ponudbo in oblikovanja novih turističnih produktov, in v poklicih medijske in kreativne industrije.

Pogoji za vpistop

Predmetniktop