Predmetnik

print

 

1. LETNIK 2. LETNIK
Temeljni predmeti Temeljni predmeti
   
Jeziki v stiku Etimologija slovenskega jezika
Sodobne paradigme v slovenski literaturi Idejni tokovi sodobne književnosti
Metodologija jezikovnega in literarnega raziskovanja Didaktika slovenskega jezika
Osnove pedagogike Didaktika književnosti
Psihologija razvoja in učenja Izbirni predmet iz modula specialne didaktike
Didaktika Notranje izbirni predmet iz književnosti
Pedagoško raziskovanje Zunanje izbirni predmeti (2 predmeta)
Specialna pedagogika Pedagoška praksa (6 tednov)
Andragogika Magistrska naloga
Razredništvo in vodenje razreda  
Notranje izbirni predmet iz jezika  

 

Notranje izbirni predmeti so izbirni predmeti vpisanega študijskega programa.
Zunanje izbirni predmeti so izbirni predmeti drugih strok in področij – izbirni predmeti študijskih programov UP FHŠ ter drugih visokošolskih zavodov v Sloveniji in v tujini.

Notranje izbirni predmeti

 • Frazeologija
 • Oglaševalski diskurz
 • Turistični diskurz
 • Jezikoslovni vidiki prevajanja
 • Lektoriranje
 • Spletne jezikovne tehnologije
 • Lingvistična geografija
 • Kognitivno jezikoslovje
 • Literarna pragmatika
 • Digitalna besedila
 • Medkulturna pragmatika
 • Žanrskost slovenske književnosti
 • Sodobna dramatika in gledališče
 • Etnične in manjšinske pisave
 • Ženske v literaturi
 • Slovstvena folklora kot umetnost govorjenega jezika
 • Književni stiki v prostoru med Alpami in Jadranom
 • Fenomenologija branja
 • Kreativno pisanje
 • Slovensko-italijanski stiki v književnosti
 • Tekstologija, uredniška in izdajateljska teorija in praksa
 • Jezik, kultura in družba: literatura v družbenem okviru
 • Književnost od orienta do renesanse (med družbeno funkcijo in leposlovjem)

 Modul specialnih didaktik

 • Mladinska književnost                      
 • Jezik in književnost v medkulturnem položaju   
 • Osnove komuniciranja v razredu    
 • Komunikacijski pristop h književnosti  
 • Slovenščina kot drugi/tuji jezik      
 • Dialektologija       

Praktično usposabljanje zagotavlja 15 KT pedagoške prakse, in sicer 6 KT pedagoške prakse kot samostojne študijske obveznosti (6 tednov) in 9 KT integrirane prakse znotraj splošnih pedagoško-psihološko-didaktičnih predmetov, ki se izvajajo v 1. letniku.