Zgodovina

print

Enopredmetni magistrski študijski program Zgodovina izvaja Oddelek za zgodovino.


 

Osnovni podatki

Vrsta programa: Enopredmetni magistrski študijski program (2. stopnja)
Strokovni naslov:
magister zgodovine/magistrica zgodovine (mag. zgod.)
Trajanje študija: štirje semestri
Število kreditnih točk: 120 ECTS (60 na letnik)
Način študija: redni študij
Študent konča študij, ko pridobi 120 kreditnih točk (ECTS).

Cilji programatop

Študij zgodovine na UP FHŠ je usmerjen v problemsko poznavanje in obravnavanje zgodovine. Študij zgodovine na drugi stopnji omogoča poglabljanje znanj iz svetovne, evropske in slovenske zgodovine ter zgodovine Sredozemlja. Študij omogoča usmerjanje v spoznavanje preteklosti s socialnega, ekonomskega, kulturnega in političnega vidika ter seznanjanje z različnimi sodobnimi metodološkimi pristopi pri obravnavanju in raziskovanju preteklosti. Študenta opremlja z znanji, ki omogočajo samostojno in kritično obravnavo zgodovinskih vprašanj in procesov.

Možnosti zaposlitvetop

Magistrand je sposoben za delo v raziskovalnih institucijah in na raziskovalnih in aplikativnih projektih. Splošne in predmetno-specifične kompetence, ki jih pridobi diplomant, odpirajo možnosti zaposlitve povsod tam, kjer sta potrebna široka razgledanost in poznavanje osnovnih družbenih procesov, torej v delovnih okoljih na občinskem, regijskem, državnem in mednarodnem nivoju, ki se ukvarjajo s planiranjem razvoja, upravljanjem z naravno in kulturno dediščino, varovanjem krajine ter v zasebnih podjetjih, ki se ukvarjajo s podobnimi tematikami. Zaposljiv je v državnih in mednarodnih ustanovah, kot novinar in komentator, arhivist in muzealec, v kulturnih in javnih ustanovah, v neprofitnih organizacijah ter kot samostojni delavci v kulturi.

Predmetniktop

Vpisni pogoji in merila za prehodetop