Zgodovina

print

Dvopredmetni magistrski študijski program Zgodovina izvaja Oddelek za zgodovino.


Osnovni podatki

Naziv in stopnja študijskega programa: Dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program 2. stopnje
Pridobljeni strokovni naziv: magister profesor zgodovine in ... / magistrica profesorica zgodovine in ... (mag. prof. zgod. in...)
Trajanje študijskega programa: 2 leti (4 semestri)
Število kreditnih točk: 120 ECTS
Način študija: redni

Cilji programa in kompetence diplomantatop

Študij zgodovine na UP FHŠ je usmerjen v problemsko poznavanje in obravnavanje zgodovine. Magistrski pedagoški dvopredmetni študij zgodovine na UP FHŠ je študij, ki izobražuje učitelje zgodovine in drugih predmetnih vezav, zato so temeljni cilji programa naslednji:

  • diplomante nepedagoških študijskih programov 1. stopnje usposobiti za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju,
  • diplomantom zagotoviti potrebno znanje s področja zgodovine in zgodovinopisnih usmeritev, potrebno za sodobno poučevanje zgodovine v osnovni in v srednjih šolah,
  • diplomantom zagotoviti pridobitev potrebnih kompetenc za pedagoško in z njim povezano delo v osnovni oziroma srednji šoli.

Diplomanti 2. stopnje študija dobijo poglobljeno znanje tako temeljnih prvin stroke kot metodoloških pristopov in usmeritev.

Kandidat izbere izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov 2. stopnje poljubna dva študijska programa, ki skupaj tvorita celoto. Struktura dvopredmetnega študija je enakovredno sestavljena iz vsebin in kompetenc dveh disciplin oz. strokovnih področij. Splošne pedagoške vsebine programa se izvajajo v sodelovanju z UP Pedagoško fakulteto.

Možnosti zaposlitvetop

Magistrandi študijskega programa bodo pridobili poklic učitelja zgodovine in poklic druge predmetne vezave, zato bodo v prvi vrsti kader, ki se bo zaposloval na osnovnih in srednjih šolah ter drugih izobraževalnih inštitucijah s področja osnovnega in srednješolskega izobraževanja.

Splošne in predmetno-specifične kompetence, ki jih bodo diplomanti pridobili po zaključenem študiju, pa jim odpirajo možnosti zaposlitve tudi izven izobraževalnih institucij, povsod tam, kjer je potrebno poznavanje osnovnih družbenih procesov, torej v delovnih okoljih na občinskem, regijskem in državnem nivoju, ki se ukvarjajo s planiranjem razvoja, upravljanjem z naravno in kulturno dediščino, varovanjem krajine ter v zasebnih podjetjih, ki se ukvarjajo s podobnimi tematikami.

Vpisni pogojitop

Predmetniktop