Antropologija

print

Doktorski študijski program Antropologija izvaja Oddelek za antropologijo in kulturne študije.


Osnovni podatki

Naziv in stopnja študijskega programa: doktorski študijski program 3. stopnje
Znanstveni naslov: doktor / doktorica znanosti (dr.)
Trajanje študijskega programa: 3 leta
Število kreditnih točk ECTS: 180 ECTS (60 ECTS za letnik)
Način študija: izredni

Predstavitev programatop

Študijski program daje poudarek razumevanju spleta razmerij med posameznikom in najrazličnejšimi sestavinami, praksami, dejavniki, strukturami in procesi »kulture«/kulturnega okolja, nadalje razumevanju razmerja med »naravnim« in »kulturnim« v človeku in naposled raznovrstnim interpretacijam vplivov med »specifičnostmi naravnega« okolja in izoblikovanjem njegovih »kulturnih« posebnosti. Ti temeljni poudarki so podrobneje osvetljeni z vidika specifičnih področij regionalne antropologije, antropologije religijskih, ritualnih in drugih kulturnih praks, medicine, zdravja in zdravljenja, ekologije in naravnega prostora, etničnosti in človekovih pravic, demografskih procesov (rodnosti, migracij), sorodstva in spola.

Doktorski študij antropologije je oblikovan skladno s potrebo po širjenju antropološkega znanja o kulturi, ki najsplošneje govori o spoznanjih o celotnem načinu življenja različnih družbenih skupin (npr. generacijskih, socialnih, teritorialnih, poklicnih, verskih idr.), njihovi družbeni strukturi (npr. družine) in procesih v njih (npr. kulturna adaptacija, asimilacija itn.) v različnih družbenozgodovinskih kontekstih tako na slovenskem etničnem ozemlju kakor pri drugih evropskih in neevropskih etničnih skupinah in manjšinah. Pri tem je študijski program antropologije osredinjen na individualne in kolektivne kulturne razsežnosti, kakor se kažejo v gospodarskem življenju, prebivalstvu, političnih ukrepih, religiji, zdravju, znanju, ki so obravnavani primerjalno na različnih ravneh (časovno, krajevno, socialno). Poleg tega študijska kombinacija regionalno-tematskih oz. problemskih izhodišč študentom prinaša pogled na zgodovinske, družbene, politične in kulturne stike med evropskimi »kulturnimi« regijami in drugimi deli sveta, ki so vplivali na oblikovanje različnih družbenih in kulturnih prostorov, na različne oblike družbenih, kulturnih in prostorskih identitet in tudi na razvoj različnih interetničnih, mednarodnih in medregionalnih politik.

Program študentom omogoča poglobljeno razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja in reševanja najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljšanjem znanih ter odkrivanjem novih rešitev, za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja, za razvijanje kritične refleksije družbeno-kulturnega dogajanja in procesov ter za reševanje konkretnih nalog, povezanih z različnimi družbenimi problemi.

Možnosti zaposlitvetop

Zaradi širokega spektra poznavanja kulturnega in družbenega sveta, ki ga nudi študij antropologije, imajo doktoranti široko paleto možnosti za zaposlitev. Zaposlijo se lahko v:

  • raziskovalnih in pedagoških ustanovah,
  • klasičnih etnoloških ustanovah: muzejih in spomeniškovarstvenih službah,
  • sodobnem trženju kulture in dediščine,
  • turizmu,
  • diplomaciji,
  • zdravstvenih, socialnih, medijskih in drugih ustanovah iz vladnega ali nevladnega področja

Vpisni pogojitop

Predvpisni postopektop

 

Predmetniktop

1. LETNIK (60 ECTS)

  2. LETNIK (60 ECTS)   3. LETNIK (60 ECTS)  
Temeljni predmeti ECTS Temeljni predmeti ECTS Temeljni predmeti ECTS
Med virom in interpretacijo 15 Skupni doktorski seminar 10 Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije 45
Priprava dispozicije doktorske disertacije 15 Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije 5 Objava znanstvenega prispevka 10
Izbirni predmeti 2 notranje izbirna predmeta 2 x 15 Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije 45 Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela z zagovorom doktorske disertacije 5

 

NOTRANJE IZBIRNI PREDMETI

  • Antropologija globalnega juga 15 ECTS
  • Antropologija marginalnosti 15 ECTS
  • Antropologija prostora in časa 15 ECTS
  • Antropologija znanosti 15 ECTS

Opis predmetov top