Arheologija

print

Doktorski študijski program Arheologija izvaja Oddelek za arheologijo in dediščino.


Osnovni podatki

Naziv in stopnja študijskega programa: doktorski študijski program (3. stopnja)
Znanstveni naslov: doktor / doktorica znanosti
Trajanje študijskega programa: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk: 180 ECTS
Način študija: izredni

Cilji programa in kompetence diplomantatop

Doktorski študijski program 3. stopnje Arheologija izhaja iz potreb po teoretičnem poznavanju ter potreb po aplikaciji znanj s področja procesov oblikovanja družbenih struktur, analiz materialne kulture, problemov in procesov zgodovine političnega, kulturnega, socialnega in družbenega dogajanja v kontekstu evropske, sredozemske in svetovne arheologije in zgodovine, ter v prepletu zgodovine slovenskega kulturnega ozemlja in alpsko-jadranskega prostora. Pri tem se študentje podrobneje seznanijo s posebnostmi sredozemskih okolij ter območij stika med sredozemskim, alpskim in osrednje-evropskim kulturnim prostorom, kakor tudi z vprašanji aplikativnega razreševanja politično-razvojnih problemov v območjih s posebnimi kulturnimi značilnostmi ter v obmejnih območjih Slovenije in drugod.
Program ohranja celoto potrebnih klasičnih arheoloških in zgodovinskih znanj, a jih obravna-va in povezuje na bolj sodoben način. Kronološko pokriva oziroma omogoča izbiro študijskih vsebin od starejše prazgodovine in starih sredozemskih civilizacij, prek antike in srednjega veka, do arheologije novejšega obdobja. Študentu je omogočeno izbiranje vsebin tudi iz drugih podiplomskih programov, saj kreditno-točkovni sistem omogoča intenzivno povezovanje s tujimi fakultetami.

Poseben poudarek je na metodoloških in teoretičnih pristopih v arheologiji in zgodovinopisju, saj vsak individualno zasnovan študijski predmetnik vsebuje vsaj en metodološki sklop. Študij tako omogoča individualno razvijanje različnih sodobnih konceptov arheologije, od t. i. arheologije kulturnih krogov, procesne arheologije kot tudi po-procesnih pristopov analize in interpretacije človeških dejavnosti. Hkrati pa program ne izključuje klasičnih zgodovinskih pristopov, kot sta politična in ekonomska zgodovina.

Izbira ponujenih vsebin, teoretična usmeritev ter ponudba praktičnih znanj zagotavljajo mednarodno aktualnost študijskega programa. Pridobljena znanja omogočajo doktorandom praktično delovanje v okvirih nacionalnih inštitucij, hkrati pa jim omogočajo tudi aktivno vključevanje in zaposlovanje v mednarodnem prostoru. Zaradi inovativnosti zasnove študijskega programa ter široko zastavljenih predmetno specifičnih kompetenc je študijski program zanimiv tudi za tuje študente ter predstavlja možnost širjenja slovenskega izobraževalnega sistema na področja severozahodnega Balkana in Evropske unije.

Po zaključku študija doktorand pridobi naslednje splošne kompetence

  • usposobljenost za znanstveno vrednotenje in interpretiranje arheološke dediščine;
  • usposobljenost za vodenje najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektov;
  • usposobljenost za samostojne najzahtevnejše terenske in laboratorijske raziskave arheološke dediščine,
  • samostojnost v raziskovalnem in znanstvenem delu ter učinkovitost v timskem raziskovalnem delu,
  • sposobnost implementacije inovativnega znanja; raziskave bodo prispevale k napredku znanstvene odličnosti stroke na regionalni, državni in evropski ravni ter pripomogle k ustvarjanju na družbe znanja in prenosa znanja v gospodarstvo,
  • razvijanja generičnih in trasferičnih spretnostih (usposobljenost za timsko delo in medinstitucionalno povezovanje, vodstvene funkcije, časovni in karierni management ter management materialnih in človeških virov),
  • sposobnost etične refleksije in poznavanje principov intelektualne lastnine.

Možnosti zaposlitvetop

Doktorand doktorskega študijskega programa se lahko zaposli na institucijah, ki se ukvarjajo s humanističnimi raziskavami in izobraževanjem (izobraževalne institucije) ter v kulturnih ustanovah in zavodih (muzeji, arhivi, Zavod za varstvo kulturne dediščine RS z enotami).

Vpisni pogojitop

Predmetniktop