Vpisni pogoji

print

 

V doktorski študijski program Arheologija se lahko vpišejo kandidati, ki so:

a) diplomirali na študijskem programu 2. stopnje,
b) diplomirali na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu (študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004),
c) diplomirali na študijskem programu iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami in je trajal 5 let.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali primerljiv študijski program v tujini in ki jim je, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (50%) in ocena zaključnega dela (50%).

 

Pogoji za neposredni vpis v 2. letnik

a)    diploma na študijskih programih za pridobitev magisterija znanosti (sprejet pred 11. 6. 2004) ali
b)    diploma na študijskih programih za pridobitev specializacije in je kandidat pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Ob vpisu se kandidatom skladno z zakonom prizna 60 kreditnih točk po ECTS. Prošnjo za prehod obravnava pristojna komisija UP FHŠ. Prehod se opravi na podlagi priznavanja izpitov, ki jih je kandidat opravil v predhodnem študijskem programu. Pri tem se upošteva skladnost učnih vsebin (predmeti in druge sestavine študijskega programa) iz kandidatovega predhodnega študija z učnimi vsebinami doktorskega programa ter primerljivost obsega predmetov v kreditnih točkah.

V primeru omejitve vpisa se pri izbiri kandidatov za vpis upošteva povprečna ocena izpitov na predhodnem študiju (50%) in ocena zaključnega dela (50%).

Če bo pri posameznem predmetu vpisanih manj kot 5 študentov, bo študij potekal v obliki individualnega študija s konzultacijami.