Vpisni pogoji

print

V doktorski študijski program 3. stopnje Geografija se lahko vpišejo kandidati, ki so:

- diplomirali na študijskih programih druge stopnje;
- diplomirali na študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
- zaključili študijski program za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, če pred vpisom opravijo študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija. Študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 ECTS določi pristojna komisija UP FHŠ na podlagi individualne vloge kandidata in pri tem upošteva področje predhodnega študija. Predpisane obveznosti lahko kandidat opravi med študijem na prvi in drugi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali drugih oblikah formalnega izobraževanja ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v doktorski študijski program;
- zaključili študijski program iz četrtega odstavka 36. člena Zakona o visokem šolstvu (enovit magistrski program), če je ovrednoten s 300 kreditnimi;
- zaključili primerljiv študijski program v tujini in jim je, skladno z zakonom, priznana pravica do nadaljevanja izobraževanja v študijskem programu.

Pred vpisom v program je potrebno pridobiti soglasje mentorja.

Postopek ob prijavi

Po prijavi na študijski program je kandidat povabljen na razgovor. Pred razgovorom kandidat odda vlogo, ki zajema 1) kratek predlog raziskovanja na doktorskem študiju ter 2) osnovne osebne podatke kandidata. Navodila za sestavo vloge kandidatu posreduje ustrezna služba fakultete (referat).

1) Predlog raziskovanja (7.000-15.000 znakov s presledki, seznam literature ni del seštevka znakov) mora biti strukturiran po sklopih:

- naslovna stran z imenom in priimkom kandidata, predlagani naslov raziskovalne teme v disertaciji (v kolikor je to mogoče v tej fazi navesti), ter ime in priimek ter akademski naziv najbolj primernega mentorja na doktorskem študiju (v kolikor je to mogoče v tej fazi navesti),
- navedba in kratek opis tematike (področja) raziskovanja (opredelitev teoretičnih izhodišč raziskave, opredelitev raziskovalnega vprašanja (problema) ter ciljev raziskovanja),
- predvidene metode dela,
- pričakovani rezultati in originalen prispevek k znanosti,
- navedba osnovne literature in virov.

2) Osnovni podatki o kandidatu morajo vsebovati:

- kratek življenjepis (do 2.500 znakov s presledki, lahko tudi v alinejah),
- bibliografijo kandidata (v kolikor obstoji).

Kandidatovo vlogo pregleda strokovna komisija, ki jo vodi koordinator doktorskega študijskega programa 3. stopnje Geografija, in jo sestavljajo tudi preostali visokošolski učitelji Oddelka za geografijo, ki so predvideni pri izvedbi študijskega programa. Strokovna komisija na osnovi pregledane dokumentacije preuči, ali so raziskovalne podlage (reference) Oddelka za geografijo za predlagano tematiko raziskovanja ustrezne, ali oddelek razpolaga s primernimi materialnimi sredstvi (opremo) za izvedbo raziskave ter opravi razpravo o kandidatovi vlogi. Komisija kandidata nato v času pred vpisom povabi na kratek intervju, kjer se v primeru, da so izpolnjeni vsi zgoraj omenjeni pogoji za vpis kandidata, ki so zagotovilo za uspešen začetek in zaključek študija, kandidatu določi najbolj primernega mentorja, s katerim skupaj izbereta dva (od ponujenih štirih) izbirna predmeta, ki bosta glede na področje raziskave za kandidata najprimernejša. V  kolikor raziskovalna usmeritev predvideva pridobitev kompetenc iz vsebin, ki jih izbirni predmeti programa ne predvidevajo, lahko študent v dogovoru z mentorjem in organizacijsko-finančno-tehničnimi možnostmi izbirne predmete izbire zunaj študijskega programa, na drugih programih, izven fakultete, univerze, doma in v tujini. Intervju je tudi priložnost, da se kandidatov predlog raziskovanja delno preoblikuje v smeri, da bo možno zagotoviti ustrezno mentorstvo pri izvajalcih programa. V kolikor se ugotovi, da so raziskovalne želje kandidata nezdružljive z raziskovalnimi podlagami Oddelka za geografijo UP FHŠ ali pa za raziskavo oddelek nima na voljo ustreznih materialnih virov, se kandidatu odsvetuje vpis. Pred vpisom je torej potrebno pridobiti tako soglasje strokovne komisije in mentorja.
Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, se pri izbiri  kandidatov za vpis upošteva:

- povprečna ocena vseh učnih enot na predhodnem študiju (50 %),
- ocena, dosežena na ustnem izbirnem izpitu (intervju) pred komisijo (50 %). Obveznosti izbirnega izpita se lahko v obsegu do 30 % nadomestijo z dosežki na znanstvenem in strokovnem področju, ki so razvidni iz vloge kandidata za vpis na študij (osnovni podatki o kandidatu).

Pogoji o prehodih med programi:

V študijski program se po merilih za prehode (2. ali 3. letnik) lahko vpiše študent sorodnega študijskega programa 3. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- študent izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program,
- študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot doktorski študijski program, v katerega študent prehaja
- senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FHŠ, oceni, da se študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

V 2. letnik doktorskega študijskega programa se po merilih za prehode lahko vpiše tudi diplomant magisterija znanosti, sprejetega pred 11. 6. 2004.

Prehodi so možni tudi iz vseh sorodnih doktorskih študijskih programov, ki se izvajajo v državah EU. Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. Na podlagi tega pristojna komisija UP FHŠ odloči, v kateri letnik lahko študent prehaja.

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na prvem študijskem programu. Študentu se izpiti, ki jih je opravil na prem študijskem programu, priznajo na podlagi predložitve učnega načrta predmetov. Sklep o priznavanju izpitov na predlog oddelka sprejme Senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija fakultete.

Število razpisanih vpisnih mest za nadaljevanje študija v višjem letniku po merilih za prehode se omeji s številom razpisanih vpisnih mest za 1. letnik.

Pogoji za napredovanje

Pogoj za napredovanje v drugi letnik je, da študent zbere vsaj 45 ECTS prvega letnika. Opravljen mora imeti obvezni in dva izbirna predmeta.

Študent se lahko izjemoma vpiše v drugi letnik tudi, če je zbral vsaj 30 ECTS iz vpisanega letnika, če ima za to upravičene razloge, pri čemer mora imeti za napredovanje v višji letnik opravljen obvezni predmet. Vlogo študenta obravnava pristojna komisija UP FHŠ.

Pogoj za napredovanje v tretji letnik je, da študent: 1) opravi vse obveznosti prvega letnika, 2) v drugem letniku opravi: skupni doktorski seminar (5 ECTS), prijavi temo doktorske disertacije, opravi javno predstavitev in dobi soglasje k predlagani temi doktorske disertacije (5 ECTS) in opravi vsaj 35 ECTS znotraj učne enote Raziskovalno delo in priprava disertacije.

Študent se lahko izjemoma vpiše v tretji letnik tudi, če je 1) opravil vse obveznosti prvega letnika, 2) v drugem letniku opravil: skupni doktorski seminar (5 ECTS), prijavil temo doktorske disertacije, opravil javno predstavitev in dobil soglasje k predlagani temi doktorske disertacije (5 ECTS) ter opravil vsaj 20 ECTS znotraj učne enote Raziskovalno delo in priprava disertacije, če ima za to upravičene razloge. Vlogo študenta obravnava pristojna komisija UP FHŠ.

Študent lahko enkrat ponavlja 1. in 2. letnik, če zbere vsaj 30 ECTS tega letnika.